Psychiatrie patiënt in bed en verpleegkundige aan bed

Opvang verwarde personen als gevolg van alcohol en drugs bij Rijnstate blijkt succesVanwege een gebrek aan een opvanglocatie voor acuut verwarde personen als gevolg van alcohol en drugs, heeft Rijnstate gedurende een proefperiode van 3 maanden een opvang- en beoordelingslocatie geboden. In deze periode hebben we in het  ziekenhuis 142 verwarde mensen opgevangen op de Spoedeisende Hulp, waarvan 80% na een kortdurend herstel weer naar huis kon en 20% voor enkele dagen werd opgenomen. Er blijkt een duidelijke behoefte aan deze voorziening in de regio.

Van 1 mei tot en met 1 augustus stelden we Spoedeisende Hulp open voor de opvang en beoordeling van verwarde personen als gevolg van alcohol en drugs. Dit deden we in samenwerking met de politie, Veiligheidsregio Gelderland-Midden, Gemeente Arnhem en IrisZorg en met subsidie van ZonMw. Het doel was te onderzoeken of een centrale opvanglocatie voor deze verwarde personen kan leiden tot betere zorg en kan voorzien in een behoefte van de verschillende instellingen.

Voorafgaand aan de proefperiode wist de politie zich vaak geen raad met deze toenemende groep verwarde personen op straat. Bij ernstig verstorend gedrag sloten zij deze mensen soms op in een politiecel, om hen na een aantal uren weer naar huis te sturen. Hierbij werd dan niet beoordeeld of er sprake was van een behandelbare medische en/of psychiatrische aandoening en werd geen aansluitende zorg geregeld, waardoor de oorzaak van dit maatschappelijk probleem niet werd aangepakt. Alle betrokken partijen hadden behoefte aan een goede opvanglocatie voor deze acute zorg.

Als Rijnstate waren we bereid om deze opvang en beoordeling te bieden op onze Spoedeisende Hulp, ook wanneer aansluitend geen acute medische zorg nodig is. Het ziekenhuis biedt immers al 24/7 de benodigde expertise en faciliteiten. Mensen die verward gedrag vertonen worden hier beoordeeld op hun toestand, de medische veiligheid wordt gegarandeerd en na detoxificatie worden mensen gemotiveerd voor hulp, ondersteuning en/of zorg om herhaling te voorkomen of te verminderen. Tijdens de proefperiode werd ook geëxperimenteerd met de inzet van ervaringsdeskundigen (mensen die in het verleden zelf verward gedrag hebben vertoond en een speciale opleiding hebben gevolgd om lotgenoten te ondersteunen) bij deze opvang.

Resultaten

De belangrijkste resultaten van de proefperiode:

 • 142 mensen met verward gedrag als gevolg van alcohol en drugs zijn opgevangen op de Spoedeisende Hulp  (SEH).
 • 67% kwam binnen met de ambulance, 8% via de politie.
 • De politie blijkt goed in staat een inschatting te maken of medische en/of psychiatrische zorg nodig is.
 • Bij 18% van de verwijzingen naar de SEH was de politie betrokken bij de eerste opvang of was politieondersteuning nodig bij het komen naar de SEH.
 • 39% werd gezien door een psychiater van Rijnstate.
 • 80% vertoont slechts enkele uren verward gedrag en kan daarna weer de eigen regie nemen, 20% heeft dusdanig ernstige, complexe problematiek, dat zij tijdelijk opgenomen moeten worden voor verdere analyse.
 • Bijna de helft had een psychiatrisch ontregelde toestand, veelal suïcidaal gedrag en/of een persoonlijkheidsstoornis.
 • 34% bleek ook een onderliggende ontregelde lichamelijke aandoening te hebben.
 • Alle verwarde mensen bleken een terechte zorgvraag (en vaak dus meerdere) te hebben om naar de SEH te komen, waardoor zij onder  ‘verzekerde zorg’ vallen.
 • Tijdens de verlengde opvang na het SEH-bezoek verbeterde de geestelijke gezondheidstoestand van de mensen significant.
 • De inzet van een ervaringsdeskundige werd door alle partijen zeer gewaardeerd en blijkt van meerwaarde in het laten slagen van vervolgzorg.
 • 17% werd na 48 uur klinisch opgenomen in een ggz-instelling, 21% kreeg een ambulante doorverwijzing (16% naar IrisZorg).

Zie ook: rapport van deze pilot of lees het interview in Mediator met psychiater Jeroen van Waarde en ervaringsdeskundige Henk van Empel

Hoe verder?

Uit de resultaten blijkt dat er een duidelijke behoefte is aan een regionale opvang- en beoordelinglocatie voor verwarde personen als gevolg van alcohol en drugs en dat de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis een geschikte locatie hiervoor is. De Spoedeisende Hulp biedt niet alleen de benodigde medische zorg en veiligheid, maar kan ook direct worden opgeschaald indien meer zorg en veiligheid nodig blijkt, zoals een klinische opname, dwangmaatregelen, medicatietoediening en andere medische handelingen.

We willen deze opvang en beoordeling dan ook graag blijven bieden. Hiervoor moet dan wel aansluitende financiering geregeld worden voor deze vorm van acute geestelijke gezondheidszorg. Ook moeten in de toekomst enkele aanpassingen worden doorgevoerd op de Spoedeisende Hulp, zoals de inrichting van een speciale psychiatrische unit met  extra inzet van zorgprofessionals en beveiligers, en moet worden uitgezocht of de mensen die snel weer naar huis konden een vorm van nazorg nodig hebben. Daarnaast is WMO-financiering nodig voor de inzet van ervaringsdeskundigen voor verdere ondersteuning van deze verwarde mensen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: