Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Excuus Inspectie aan voormalig orthopedisch chirurg van RijnstateIn de media is een aantal berichten verschenen over het excuus van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan een orthopedisch chirurg die in het verleden bij Rijnstate heeft gewerkt. Het excuus gaat over de door de IGJ gebrekkig uitgevoerde procedure. Over de inhoud van de kwestie doet de IGJ geen uitspraak, maar in verschillende mediaberichten wordt de indruk gewekt dat dat wel het geval is. Wij vinden het belangrijk om u ook onze kant van het verhaal te vertellen. Bij onze toelichting zijn wij wel gebonden aan onze geheimhoudingsplicht.

Wat is er aan de hand?

Begin 2007 ontving de toenmalige Raad van Bestuur van Rijnstate een melding van de maatschap Orthopedie over het mogelijke disfunctioneren van een van de orthopedisch chirurgen. De orthopedisch chirurgen waren het niet eens met de manier waarop deze orthopedisch chirurg patiënten met rugproblemen behandelde. Volgens de maatschap was er onvoldoende bewijs voor het effect van de nieuwe, experimentele behandeling die de chirurg toepaste en informeerde hij zijn patiënten onvoldoende voordat hij de behandeling deed. De Raad van Bestuur heeft met de inzet van een extern adviseur geprobeerd de samenwerking en het vertrouwen tussen de orthopedisch chirurgen te herstellen. Toen dit niet lukte, heeft de betreffende orthopedisch chirurg de maatschap en daarmee Rijnstate verlaten.

Na zijn vertrek heeft een van de andere orthopedisch chirurgen zijn patiënten overgenomen. Hierbij ontstonden twijfels over de eerder uitgevoerde behandeling bij tien patiënten: de maatschap vond dat deze niet adequaat voor hun rugproblemen waren behandeld door de vertrokken orthopedisch chirurg. De Raad van Bestuur heeft toen twee onafhankelijke hoogleraren orthopedie gevraagd onderzoek te doen naar de uitgevoerde behandelingen. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat er in acht van de tien dossiers geen medische indicatie voor de uitgevoerde medische ingreep aanwezig was. In twee dossiers kan wel worden gesproken van een medische indicatie, maar bleek er sprake te zijn van een gebrekkige uitvoering van de ingreep en de daaraan verbonden diagnostiek. Daarnaast vonden de deskundigen dat de patiënten die in dit onderzoek zijn betrokken, schade hebben geleden van de uitgevoerde ingreep.

Met de uitkomsten van dit onderzoek heeft Rijnstate alle betrokken patiënten geïnformeerd en met de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis, Medirisk, afspraken gemaakt over de afwikkeling van een schadeclaim.

Rijnstate meldt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De uitkomsten van dit onderzoek waren voor Rijnstate aanleiding om in 2008 melding te doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Raad van Bestuur maakte zich zorgen over de veiligheid van eventuele toekomstige patiënten van de orthopedisch chirurg. De Inspectie zegde toe een onderzoek naar het professioneel handelen van de orthopedisch chirurg te starten. In de jaren die volgden kwam een onderzoek, ook na herhaald aandringen vanuit Rijnstate, echter niet van de grond. De Inspectie liet Rijnstate in 2011 weten dat zij, mede vanwege de onacceptabele looptijd van de melding, onvoldoende feiten had om tot een oordeel te komen. Omdat zij met de betreffende orthopedisch chirurg de afspraak had gemaakt dat hij invasieve rugoperaties alleen nog zou uitvoeren in nauwe samenwerking met aan academische ziekenhuizen of andere topzorginstellingen verbonden orthopeden, maakte de Inspectie zich geen zorgen over de veiligheid van toekomstige patiënten. Rijnstate betwistte de sluiting van de melding en drong aan op alsnog een inhoudelijk onderzoek, maar zonder resultaat.

De Inspectie maakt excuses

Nu, in januari 2019, heeft de Inspectie hem na klachten van de orthopedisch chirurg excuses aangeboden voor de onzorgvuldige procedure. Dat is ons inziens terecht: de Inspectie heeft de melding destijds niet goed afgehandeld. Hierbij erkent de Inspectie dat de melding werd afgesloten, zonder gedegen onderzoek, zonder conclusies, zonder oordeel en zonder rapport.

Voor Rijnstate is de zaak gesloten

De Inspectie heeft Rijnstate gevraagd in overweging te nemen om nogmaals met de orthopedisch chirurg in gesprek te gaan. Wij zien hier echter geen aanleiding toe. Er zijn immers geen nieuwe bevindingen ten aanzien van het inhoudelijk handelen van de chirurg en de conclusies zoals destijds door de deskundigen getrokken zijn.
Wij zijn er nog altijd van overtuigd dat wij, in de begeleiding van patiënten die schade hebben ondervonden en om de veiligheid van andere patiënten te waarborgen, het juiste hebben gedaan. Bovendien zijn in het verleden al vele gesprekken gevoerd met de orthopedisch chirurg. Ook heeft hij meerdere malen een rechtszaak tegen ons aangespannen, waarbij Rijnstate steeds in het gelijk is gesteld.

De laatste rechtszaak was bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg op 20 oktober 2014, waarbij de orthopedisch chirurg schadevergoedingen eiste van Rijnstate voor geleden schade als gevolg van het handelen van Rijnstate. Het Scheidsgerecht wees alle vorderingen af en concludeerde dat Rijnstate goed had gehandeld. Voor ons is hiermee de zaak gesloten.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: