1. Privacyverklaring
Rijnstate
Verpleegkundige zit naast een kind dat met een oorspiegel in de oren van een pop kijkt

Privacyverklaring

Rijnstate vindt dat de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen we dan ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en overige relevante wetgeving.

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij beveiligen uw persoonsgegevens tegen verlies of verkeerd gebruik. Alleen personen die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot uw gegevens. Uiteraard hebben alle medewerkers geheimhoudingsplicht. In het Privacyhandboek  van Rijnstate vindt u meer informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast. We zijn verplicht in een verwerkingenregister vast te leggen welke gegevens we verwerken, voor welke doeleinden, aan wie we gegevens verstrekken, hoe lang we gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals de behandelovereenkomst met het ziekenhuis of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website, gebruiken wij die uitsluitend voor het afhandelen van uw aanvraag. Bijvoorbeeld voor een sollicitatie, het abonneren op een nieuwsbrief, opgave voor een bijeenkomst of het stellen van een vraag. 

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Wilt u hier meer over weten of heeft u vragen over bijvoorbeeld uw medisch dossier, kijk dan op de pagina Mijn rechten en privacy.

Cookies

Rijnstate maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe www.rijnstate.nl wordt gebruikt. Met deze inzichten kunnen we de website verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk anoniem gemaakt.

De informatie wordt via een beveiligde verbinding overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is niet gerechtigd de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft verklaard zich te houden aan de relevante Europees-Amerikaans Privacy Shield-principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Rijnstate en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Ook is de naam 'Rijnstate' in combinatie met de bijbehorende huisstijlelementen gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming van Rijnstate, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Rijnstate en andere websites

Op de website van Rijnstate vindt u een aantal hyperlinks naar andere websites. Rijnstate kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor hoe die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Rijnstate toegang hebben tot uw gegevens, moeten zich houden aan de geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update van het privacybeleid van Rijnstate.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: communicatie@rijnstate.nl

Heeft u vragen over uw rechten en plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming: privacy@rijnstate.nl