Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Rijnstate dingt mee naar 'Beste idee' STZ InnovatiechallengeIn totaal 134 in­zen­din­gen ont­ving STZ (Sa­men­wer­ken­de Top­kli­ni­sche Zie­ken­hui­zen) voor de STZ In­no­va­tiechal­len­ge. Rijn­sta­te deed ook mee en werd in de ca­te­go­rie 'Bes­te idee' sa­men met 4 an­de­re in­zen­ders ge­se­lec­teerd. Hier­bij werd door de ju­ry ge­let op zor­gim­pact, haal­baar­heid en ori­gi­na­li­teit. Het idee? Re­al-ti­me mo­ni­to­ring en alar­me­ring van dia­be­tes ty­pe 1 pa­ti­ën­ten.

 

In­no­va­tie is een van de speer­pun­ten van Rijn­sta­te en dat het on­der­werp leeft, is dui­de­lijk. Da­ge­lijks wer­ken col­le­ga's van de af­de­ling In­no­va­tie en Zorg­trans­for­ma­tie sa­men met col­le­ga's die in­no­va­tie­ve idee­ën heb­ben en daar­mee voor­op lo­pen om de no­di­ge zorg­trans­for­ma­tie tot stand te bren­gen. In­ter­nist-en­do­cri­no­loog Ari­an­ne van Bon is een van die col­le­ga's. Voor de­ze in­no­va­tie werk­te zij nauw sa­men met col­le­ga's van het Rijn­sta­te Vas­cu­lair Cen­trum, het Rijn­sta­te Vir­tu­eel Zorg­cen­trum, de af­de­lin­gen In­no­va­tie en Zorg­trans­for­ma­tie en In­for­ma­tie- en Me­di­sche Tech­no­lo­gie en tot slot le­ve­ran­cier In­re­da Dia­be­tic.

 

Im­pact

Het idee van Ari­an­ne van Bon ont­stond door­dat zij vast­stel­de dat een groot aan­tal fy­sie­ke con­sul­ten van dia­be­tes ty­pe 1 pa­ti­ën­ten vaak on­no­dig is of niet op het juis­te mo­ment plaats­vindt. Ari­an­ne licht toe: "Dit zorgt er­voor dat be­han­del­doel­stel­lin­gen vaak niet be­haald wor­den of dat te laat in­ge­gre­pen wordt, met al­le ge­vol­gen van dien. Sa­men met In­re­da Dia­be­tic ont­wik­kel­de Rijn­sta­te re­al-ti­me mo­ni­to­ring van da­ta zon­der tus­sen­komst van de pa­ti­ënt. Hier­mee ver­wach­ten we dat het aan­tal fy­sie­ke con­sul­ten ver­min­dert, dat we zorg kun­nen voor­ko­men (en dus een da­ling van zorg­kos­ten kun­nen re­a­li­se­ren) en dat pa­ti­ën­ten­zorg daar­mee pro­ac­tief, flexi­bel is en op maat aan­ge­bo­den wordt. Be­lang­rij­ke doel­stel­lin­gen in een zorg­land­schap waar­in er spra­ke is van een toe­ne­men­de ar­beids­markt­krap­te en be­zui­ni­gin­gen. Een win-win si­tu­a­tie voor pa­ti­ënt, zorg­ver­le­ner én maat­schap­pij. Dit ver­nieu­wen­de idee gaat ho­pe­lijk echt iets ver­an­de­ren bin­nen de dia­be­tes­zorg. We lo­pen als Rijn­sta­te hier echt mee voor­op."

Pi­lot

Op dit mo­ment loopt er een pi­lot waar­bij glu­co­se­waar­den van dia­be­tes ty­pe 1 pa­ti­ën­ten met een kunst­ma­ti­ge al­vlees­klier van In­re­da via het Mijn­In­re­da por­taal wor­den ge­mo­ni­t­ord door het Vir­tu­eel Zorg­cen­trum. Mijn­In­re­da is hier­voor door­ont­wik­keld in sa­men­wer­king tus­sen In­re­da en Rijn­sta­te. Er vindt ac­tie­ve alar­me­ring plaats wan­neer er spra­ke is van af­wij­ken­de glu­co­se­waar­den bij de pa­ti­ënt. Door het mo­ni­to­ren van glu­co­se­da­ta krijgt de pa­ti­ënt hier­mee zorg op het mo­ment dat het daad­wer­ke­lijk no­dig is. In de vol­gen­de fa­se zet­ten we een nieu­we pi­lot op waar­bij we pa­ti­ën­ten met een an­de­re glu­co­se­sen­sor via Mijn­In­re­da mo­ni­to­ren. De­ze sen­sor zal voor een veel gro­te­re groep dia­be­te­spa­ti­ën­ten be­schik­baar wor­den dan de kunst­ma­ti­ge al­vlees­klier. Wan­neer de pi­lots po­si­tief ver­lo­pen voor zo­wel pa­ti­ënt als zorg­ver­le­ner, is ver­de­re op­scha­ling de vol­gen­de stap.

Sa­men­wer­ken

"Dit pro­ject is in Rijn­sta­te ge­start, maar we we­ten ook dat er in an­de­re zie­ken­hui­zen een be­hoef­te is om de dia­be­tes­zorg te trans­for­me­ren. Om die re­den ho­pen we met de­ze chal­len­ge niet al­leen be­kend­heid te cre­ë­ren voor dit pro­ject, maar ook met meer zie­ken­hui­zen te kun­nen sa­men­wer­ken om de doel­stel­lin­gen te re­a­li­se­ren", al­dus Ari­an­ne.

Fi­na­le STZ In­no­va­tiechal­len­ge

Een ju­ry, met kop­stuk­ken uit het Ne­der­land­se zorg­land­schap, kwam op 4 ok­to­ber bij­een om de win­naars te be­pa­len. De fi­na­le vindt plaats op 12 ok­to­ber 2023 tij­dens het STZ-event in the­a­ter Gooi­land in Hil­ver­sum.

El­ke fi­na­list nam een pitch op. Be­kijk hier de pitch van Rijn­sta­te:

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: