Opleiding tot psychiater in Rijnstate
Psychiater met patient aan tafel

Stages

Stage opnameafdeling PAAZ en Medisch Psychiatrische Unit

6-12 maanden

1. Algemeen deel opleiding

Opnameafdeling

De PAAZ Rijnstate neemt 24 uur per dag, zeven dagen per week patiënten op voor crisisinterventie, (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek, en behandeling. Soms is er sprake van een derdelijns verwijzing voor ECT vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen en/of (maligne) katatonie.

Het betreft een breed scala aan patiënten die, vrijwillig of gedwongen, voor opname verwezen worden door huisarts, crisisdienst, GGZ-instellingen, eigen polikliniek, psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Patiënten vanaf achttien jaar en ouder, meestal met stemming-, psychotische-, cognitieve-, persoonlijkheids-, angststoornissen, delier en verslavingsproblematiek. Comorbide somatische aandoeningen zijn veelvuldig aanwezig. Meestal betreft dit longaandoeningen (pneumonie, exacerbatie COPD), diabetes, urineweginfecties, sepsis, ondervoeding, neurologische aandoeningen, maligniteiten en onduidelijkheid over de onderliggende somatische aandoening.

Polikliniek stage

De polikliniek van de PAAZ onderzoekt, indiceert en behandelt onder kantoortijden patiënten met psychische klachten. Soms is er sprake van een second opinion of derdelijns verwijzing voor ECT-indicatiestelling vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen.

Het betreft een breed scala aan patiënten die primair verwezen worden door de huisarts. Soms op verzoek van een andere medisch specialist of voor een second opinion. Patiënten vanaf achttien jaar en ouder, meestal met stemming-, angst-, dwang-, en persoonlijkheidsstoornissen. Er is een specifiek aanbod voor problematiek bij zwangerschap, obesitas, geheugenklachten, neurologische aandoeningen en HIV/Hepatitis B. Bijna altijd staat psychiatrische diagnostiek op de voorgrond, soms eenmalig op verzoek van de huisarts.

Consultenstage

De Psychiatrisch Consultatieve Dienst (PCD) van Rijnstate onderzoekt, indiceert en behandelt vanwege psychiatrische ontregelingen patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Meestal is er sprake van een ernstige acute psychiatrische ontregeling, ook bij patiënten die de SEH bezoeken.

Het betreft een breed scala aan patiënten die opgenomen zijn op de medisch specialistische verpleegafdelingen in Rijnstate (Arnhem en Zevenaar) en/of de SEH bezoeken. De verwijzers zijn altijd de collega-medisch-specialisten en/of de SEH-arts. Patiënten vanaf achttien jaar en ouder die een suïcidepoging hebben gedaan, mensen met een delier, gedragsproblemen, verslavingsproblematiek, stemming-, angst-, en persoonlijkheidsstoornissen.

2. Aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie

MPU stage

De MPU Rijnstate neemt 24 uur per dag, zeven dagen per week patiënten op voor (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek en behandeling. Soms is er sprake van een derdelijns verwijzing voor het faciliteren van somatische behandeling, revalidatie en/of ECT vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen en/of (maligne) katatonie.

Het betreft een breed scala aan patiënten die, vrijwillig of gedwongen, voor opname verwezen worden door de eigen psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Patiënten vanaf achttien jaar en ouder. Meestal gaat het om ernstige somatische problematiek gecombineerd met ernstige stemmings-, psychotische-, cognitieve-, persoonlijkheids-, angststoornissen, delier en verslavingsproblematiek. Ook terminale zorg tot het levenseinde komt voor.

Dagbehandeling

De dagbehandeling van de PAAZ is beschikbaar voor patiënten:

  1. die verder ambulant behandeld moeten worden na een klinische opname;
  2. waarbij voorkomen moet worden dat een klinische opname nodig is.

Op de Dagbehandeling vindt (aanvullende) psychiatrische en/of somatische diagnostiek en behandeling plaats. Er is meer aandacht voor de psychosociale context en ook psychotherapeutische behandelingen worden toegepast.
Het betreft een breed scala aan patiënten, die voor opnamevervangende dagbehandeling of voor nazorg na een klinische opname worden verwezen door de eigen MPU, polikliniek, psychiatrisch consultatieve dienst, SEH, collega GGZ-instellingen en/of huisartsen. Patiënten vanaf achttien jaar en ouder, meestal met ernstige stemming-, angst-, dwang-, en persoonlijkheidsstoornissen.

Somatische stage: interne geneeskunde, neurologie, geriatrie, SEH-geneeskunde

De afdelingen Interne Geneeskunde, Neurologie, Klinische Geriatrie of SEH van Rijnstate nemen 24 uur per dag, zeven dagen per week patiënten op voor (aanvullende) internistische, neurologische of geriatrische diagnostiek en behandeling.
Het betreft een breed scala aan patiënten met internistische, neurologische, geriatrische of SEH-vereiste aandoeningen. Patiënten worden verwezen door huisartsen of komen binnen via de SEH.

Wetenschappelijke stage

Op de PAAZ Rijnstate wordt aan wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Het onderzoek binnen de PAAZ van Rijnstate centreert zich rond de ECT patiëntengroep (stemmingsstoornissen en katatonie) en meer de organisatorische aspecten betreffende MPU zorg.

Moeder-Kind stage (i.s.m. gynaecologie en kindergeneeskunde)

De PAAZ Rijnstate participeert actief in het POP-overleg (psychiatrie, obstetrie en pediatrie) en neemt 24 uur per dag, zeven dagen per week zwangere of postpartum vrouwen met ernstige psychiatrische ontregelingen op.
Het betreft zwangere of zojuist bevallen vrouwen die, vrijwillig of gedwongen voor opname, verwezen worden door de eigen psychiatrisch consultatieve dienst, SEH of elders. Patiënten vanaf achttien jaar en ouder. Meestal met ernstige psychotische-, persoonlijkheids-, dwang-, stemming-, en/of angststoornissen, en verslavingsproblematiek. Ook de pasgeborenen (tot drie maanden) kunnen worden opgenomen op de MKU.

Beleidspsychiatrie

De MPU Rijnstate neemt 24 uur per dag, zeven dagen per week patiënten op vanwege ernstige somatische psychiatrische comorbiditeit. De  MPU is een ‘best practice’ voor MPU-zorg in Nederland.
Het aansturen van een MPU zoals de PAAZ Rijnstate deze heeft, vraagt inzet op strategisch, tactisch en operationeel niveau van de psychiaters. Daarnaast zijn de psychiaters van Rijnstate vrijgevestigd en vormen zij met de collega-medisch specialisten de Coöperatie Medisch Specialisten Rijnstate (CMSR). Vanuit de PAAZ wordt landelijk geparticipeerd in diverse gremia, maar ook binnen de ziekenhuisorganisatie zijn de psychiaters actief op beleidsmatig niveau.

3. Aandachtsgebied ouderenpsychiatrie

MPU stage (patiënten > 60 jaar)

De MPU Rijnstate neemt 24 uur per dag, zeven dagen per week oudere patiënten op voor (aanvullende) psychiatrische en somatische diagnostiek en behandeling. Soms is er sprake van een derdelijns verwijzing voor het faciliteren van somatische behandeling, revalidatie, en/of ECT vanwege therapieresistente stemmingsstoornissen en/of (maligne) katatonie.

Het betreft een breed scala aan oudere patiënten, die voor opname verwezen worden door de eigen psychiatrisch consultatieve dienst en SEH. Patiënten vanaf 60 jaar en ouder worden veelvuldig gezien. Meestal gaat het om ernstige somatische problematiek gecombineerd met delier, ernstige cognitieve-, stemming-, psychotische-, persoonlijkheids-, angststoornissen en verslavingsproblematiek. Ook terminale zorg tot het levenseinde komt voor.

Consulten stage (patiënten > 60 jaar)

De psychiatrisch consultatieve dienst (PCD) van Rijnstate onderzoekt, indiceert en  behandelt veelvuldige oudere patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Meestal is er  sprake van een ernstige acute psychiatrische ontregeling, ook bij patiënten die de SEH bezoeken.

Het betreft een breed scala aan oudere patiënten die opgenomen zijn op de  medisch specialistische verpleegafdelingen in Rijnstate (Arnhem en Zevenaar), en/of de SEH bezoeken. De verwijzers zijn altijd de collega-medisch-specialisten en/of de SEH-arts. Meestal betreft het een delier, gedragsproblemen bij ouderen, cognitieve stoornissen, verslavingsproblematiek, stemming-, angst-, en persoonlijkheidsstoornissen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: