Informatie radiologie en nucleaire geneeskunde
Patiënt en radiodiagnostisch laborant bij CT-apparaat

Embolisatie met Tisseel

Uw arts heeft met u besproken dat er een embolisatie met Tisseel wordt gedaan op de afdeling Radiologie van Ziekenhuis Rijnstate, locatie Arnhem-Noord.

In deze tekst leest u wat het onderzoek inhoudt, en welke voorbereiding en nazorg nodig is om het onderzoek goed en veilig uit te voeren.

Wij vragen u alle informatie door te lezen. De informatie beschrijft het onderzoek zoals het meestal verloopt. Risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven. Soms wordt gekozen voor een procedure die beter aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Let op!

Om het onderzoek optimaal en veilig uit te kunnen voeren is voor dit onderzoek speciale voorbereiding en nazorg nodig. 

Leest u daarom de voorbereiding en de nazorg goed door.

Wat is een CT?

De afkorting CT staat voor 'Computer Tomogram'.
De CT-scanner maakt met röntgenstralen dwarsdoorsneden (een tomogram) van uw lichaam. Met de computer kunnen we deze beelden bewerken, zodat we ook driedimensionale beelden van uw lichaam kunnen krijgen.

CT scanner in Rijnstate

 Doel van de behandeling

Bij deze behandeling wordt met behulp van weefsellijm een bloedvat “dichtgeplakt”, zodat een eventueel aanwezige lekkage of verwijding van het bloedvat wordt opgeheven.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek?

Voor dit onderzoek is voorbereiding nodig.

Stollingsziekte

 • Als u een stollingsziekte heeft: bespreek dit van te voren aan de arts die dit onderzoek heeft aangevraagd

Medicatie

 • Als u antistollingsmedicatie gebruikt: antistollingsmedicatie moet in overleg met de arts die dit onderzoek heeft aangevraagd tijdelijk worden gestopt
 • Overige medicijnen kunt u blijven gebruiken zoals u gewend bent
 • Neem een actueel medicatie-overzicht mee naar het ziekenhuis

Bloed prikken

 • Maximaal 24 uur voor start van het onderzoek moet u bloed laten prikken
 • Als de bloedwaarden niet goed genoeg zijn, kan het zijn dat het onderzoek uitgesteld moet worden

Opname

 • Voor de behandeling is het nodig dat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Uw behandelend arts bespreekt met u hoe lang dat nodig is.
 • De afdeling Opnameplanning neemt binnenkort contact met u op en geeft aan op welke afdeling u wordt opgenomen en hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht.

Hoe gaat het onderzoek?

Op de verpleegafdeling krijgt u een speciaal jasje, dat u tijdens het onderzoek kunt dragen. U wordt in bed naar de afdeling Radiologie gebracht.

Om het onderzoek veilig te kunnen uitvoeren zullen we voor de start van het onderzoek navragen of er verhoogde kans is op het ontstaan van bloedingen. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan kan het zijn dat het onderzoek wordt uitgesteld.

In de CT-kamer helpt de laborant u om in de juiste houding op de onderzoekstafel te gaan liggen. Meestal is dat in buikligging. Eventueel wordt u in deze houding ondersteund met kussens of banden. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek niet van houding verandert en stil blijft liggen.

Eerst wordt een CT gemaakt om de plaats te bepalen waar de radioloog het bloedvat het beste kan aanprikken. Voor het maken van de foto's schuift de onderzoekstafel door grote ronde opening in de scanner. U hoort duidelijk het geluid van de röntgenbuis, die snel ronddraait. Vaak worden er meerdere series foto's gemaakt. Na iedere serie opnames kunt u even ontspannen, maar u moet wel in dezelfde houding blijven liggen.

Om goed schoon te werken wordt de huid rondom de prikplek gedesinfecteerd en afgedekt met een steriele doek of steriele “plakker”. De radioloog verdooft de huid en maakt daarna een klein sneetje in de huid, om het prikken te vereenvoudigen. Als de naald is ingebracht wordt een controlescan gemaakt om te beoordelen of de naald op de goede plaats zit. Dit wordt herhaald tot de naald exact goed is geplaatst. Nu wordt via de naald de weefsellijm ingebracht. Na een laatste controle-CT wordt de naald verwijderd.

Hoelang duurt het onderzoek?

De behandeling duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na de behandeling gaat u in bed terug naar de verpleegafdeling, en moet u enkele uren bedrust houden. De verpleegkundige zal u in deze uren regelmatig controleren.
Desgewenst kunt u de verpleegkundige vragen om medicatie tegen de pijn.
Op de verpleegafdeling wordt met u besproken wanneer u weer naar huis mag.

Na het onderzoek

 • Na afloop van het onderzoek moet u enkele uren bedrust houden. De verpleegkundige zal u regelmatig controleren, en vertelt u wanneer u naar huis mag.
 • Wij adviseren u tot 48 uur na de punctie rustig aan te doen: niet sporten en niet zwaar tillen.
 • Het kan zijn dat de prikplek na afloop van het onderzoek pijnlijk is. U kunt de verpleging vragen om medicatie tegen de pijn. Thuis kunt u zo nodig maximaal 4x per dag 1000 mg paracetamol nemen.

Wat moet u doen bij een bloeding of ontsteking?

Op de prikplek kan een bloeding of een ontsteking ontstaan. De klachten die kunnen duiden op een bloeding of ontsteking zijn:

 • Duizelig worden of “zich niet goed voelen”
 • Ernstige pijn, met name rondom de prikplek
 • De prikplek wordt rood, warm of erg dik
 • Meer dan 38 graden koorts

Als u in de uren/dagen na de behandeling één van de bovenstaande klachten krijgt, neemt u dan direct contact op met uw behandelend arts. Buiten kantoortijden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem (tel. 088 - 005 6680). 

Risico's en bijwerkingen

De specialist die het onderzoek heeft geadviseerd, weegt altijd de kans op complicaties af tegen de voordelen van het uitvoeren van het onderzoek.

Tissucol (weefsellijm)

De weefsellijm die we gebruiken kan leiden tot een allergische reactie. De kans hierop is zeer klein. In zeer zeldzame gevallen kan de weefsellijm een stolsel (trombose) vormen. Wij adviseren u bij het vermoeden dat bij u een stolsel is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Röntgenstraling

We gebruiken voor het onderzoek niet meer röntgenstraling dan nodig is voor het maken van kwalitatief goede opnames. De kans op schadelijke effecten is heel klein, ook als u meerdere röntgenonderzoeken heeft ondergaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap wordt het onderzoek bij voorkeur niet gedaan, tenzij er dringende redenen zijn. Borstvoeding is geen probleem.

Mogelijke complicaties

Op de plaats waar geprikt is ontstaat soms een bloeduitstorting. Dit kan pijnlijk zijn maar verdwijnt na enkele dagen.

Infecties

De behandeling vindt plaats onder steriele omstandigheden. Dit betekent dat de punctieplaats voor start van de procedure ruim wordt gedesinfecteerd en dat er steriele materialen en doeken worden gebruikt. Het risico op een eventuele infectie is klein.

Nabloeding

Er is een geringe kans op het ontstaan van een bloeding op de plaats waar geprikt wordt. Daarom adviseren we u de aandachtspunten zoals genoemd onder het hoofdstukje Nazorg goed door te lezen en bij het vermoeden dat bij u een bloeding is ontstaan direct contact op te nemen met uw behandelend arts of de Spoedeisende Hulp.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto's. De uitslag wordt verstuurd naar uw behandelend arts. U spreekt met hem/haar af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Een week na het onderzoek kunt u zelf de uitslag lezen in uw dossier via MijnRijnstate (Dossier > Uitslagen > Radiologisch onderzoek).

Afmelden

Als de behandeling niet door kan gaan, wilt u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden?

Vragen

Als u nog vragen heeft, stelt u die dan aan de medewerkers van de afdeling Radiologie.
Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummer afdeling Radiologie: 088 - 005 7488

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: