Passende zorg door inzet van palliatieve zorgcoachWelke meerwaarde levert een palliatieve zorg-coach (PZ-coach) aan een patiënt? Wat doet de inzet van een PZ-coach met de zorgkosten? Welke resultaten boekt de pilot PZ-coach in de regio Arnhem en De Liemers? Er wordt in de regio, maar ook landelijk uitgekeken naar de rapportage die de pilot PZ-coach in de zomer 2021 gaat opleveren. Eerste voorzichtige resultaten uit de pilot zien er veelbelovend uit, want patiënten en nabestaanden ervaren goede kwaliteit van zorg, zorgverleners zijn tevreden en zorgconsumptie lijkt te verminderen.

Naast de positieve ervaringen van patiënten, nabestaanden en zorgverleners met de inzet van een PZ-coach, weegt het financiële aspect van het project mee. Wat ‘kost’ de inzet van de PZ-coach, wat levert deze op in kwaliteit van zorg, voorkomen van niet passende zorg, optimalisatie van interdisciplinaire samenwerking en wat betekent dit voor de kosteneffectiviteit? De pilotfase wordt deze zomer afgerond. Van de ervaringen wordt een rapportage met conclusies en aanbevelingen aan de stuurgroep aangeboden. We kijken in dit artikel voorzichtig vooruit op deze rapportage. Wat zijn de resultaten, conclusies en aanbevelingen?

Projectleider Henk-Jan de Winter: ‘De verkeerslichten staan op groen.’

Wat zeggen de cijfers?

In het onlangs verschenen artikel van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is te lezen dat tijdige inzet van palliatieve zorg het risico op niet passende zorgconsumptie verlaagt. Binnen de pilot PZ-coach krijgt een patiënt, snel na een slecht nieuws boodschap, een palliatieve zorgcoach. Dit is een specialist palliatieve zorg. Deze PZ-coach helpt de patiënt regie te houden over de eigen situatie, onder andere door kennis beschikbaar te stellen en te helpen bij het maken van keuzes. Daarnaast biedt de PZ-coach ook ondersteuning aan bij de patiënt betrokken professionals. De verwachting is dat dit leidt tot meer zorg op maat; passend bij de patiënt, minder onnodige behandelingen, interventies.

Hoe verhouden de cijfers uit het project zich ten opzichte van landelijke inzichten?
Om hier inzicht in te krijgen haalt de projectgroep cijfers op bij lokale en landelijke organisaties. Deze cijfers worden tegenover de opbrengst van de ervaringen met de PZ-coach gehouden. Geeft dit een vergelijkbaar resultaat als het onderzoek van IKNL, PZNL en Vektis? De verwachtingen zijn hooggespannen.

Juiste Zorg op de Juiste Plek

Brengen we steeds meer en beter in kaart dat met de inzet van een PZ-coach de juiste zorg op de juiste plek plaatsvindt? Zijn er minder extra zorginterventies wanneer patiënt schakelt met een PZ-coach? Patiënten en hun naasten zijn positief over de inzet van een PZ-coach. Zij ervaren meer continuïteit van zorg en ondersteuning. Ze weten waarvoor en met welke vragen zij terecht kunnen bij de zorgcoach en hebben zelf de regie. De huisartsen schakelen graag en regelmatig met de PZ-coach over het te voeren beleid. We merken in de pilotfase, dat patiënten bewust afzien van (ingezette) interventies, en dat andere keuzes worden gemaakt over de manier waarop de palliatieve fase wordt vormgegeven. Ook hier wordt vergelijkend onderzoek gedaan in de pilot PZ-coach en zijn de resultaten daarvan te lezen in de rapportage aan de stuurgroep. En ook hier zijn de verwachtingen hooggespannen.

Pilot PZ-coach in het kort

Sinds juni 2019 loopt het pilotproject PZ-coach in de regio Arnhem en De Liemers. De pilot is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg in deze regio. Verschillende huisartsen, specialisten uit Rijnstate in Arnhem en een groot aantal Gelderse zorginstellingen werken hierbij samen. De huisarts of de specialist in het ziekenhuis koppelt de patiënt met een palliatieve zorgbehoefte aan de PZ-coach. Deze coach is in de pilotfase een verpleegkundig specialist palliatieve zorg.
De PZ-coach volgt, ondersteunt en adviseert de patiënt ongeacht waar hij verblijft of bij welke zorgverlener de patiënt onder behandeling is. Zowel thuis, als in het ziekenhuis, verpleeghuis of hospice. Lees hier meer over het project.

Rol Proscoop

Proscoop is verantwoordelijk voor de onafhankelijke projectleiding en ondersteunt in het doorontwikkelen van dit nieuwe transmurale concept PZ-coach. Daarnaast wordt het project gevolgd door middel van onderzoek om zicht te krijgen op de kwalitatieve en kwantitatieve effecten. Henk-Jan de Winter en Karin van der Steen zijn de betrokken adviseurs.

 

Ondersteunende en palliatieve zorg

Als genezing van ziekte niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg van grote betekenis zijn. Het Consultteam Ondersteunende & Palliatieve Zorg heeft aandacht voor de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook voor vragen en zorgen op het psychosociale en spirituele vlak. Met onze zorg streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: