Uw rechten en privacy
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Uw medisch dossier

Wij bewaren uw gegevens in een medisch dossier. Hier leest u meer over uw medisch dossier: welke gegevens slaan wij op, waarom slaan wij deze gegevens op en hoe verwerken wij uw gegevens.

Wat staat er in uw medisch dossier? 

In uw medisch dossier staan gegevens over uw gezondheid, uw behandeling, uw onderzoeksuitslagen (zoals röntgenuitslagen en laboratoriumuitslagen) en een overzicht van uw afspraken in het ziekenhuis. Ook staan hierin algemene gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer). Daarnaast voegen we een foto van u toe. Daarmee wordt de kans op een persoonsverwisseling tot een minimum beperkt. Dit hebben we nodig om uw identiteit te kunnen vaststellen en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt.

Wie hebben toegang tot uw dossier? 

Artsen en andere medewerkers hebben toegang tot (delen van) uw dossier. Het gaat alleen om artsen en medewerkers die een behandelrelatie met u hebben. Dat zijn dus medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling. Afhankelijk van hun functie en taak krijgen ook andere medewerkers toegang tot uw medisch dossier of gedeeltes hiervan. Voor alle medewerkers geldt dat zij alléén uw gegevens bekijken of gebruiken als dit nodig is voor uw behandeling of de administratieve verwerking.
Ook heeft iedere ziekenhuismedewerker een geheimhoudingsplicht, dus uw gegevens zijn veilig bij ons.

Gegevensuitwisseling met andere zorgverleners 

Wij verstrekken geen gegevens uit uw dossier aan anderen buiten het ziekenhuis, behalve als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Omgekeerd kan een arts in overleg met u gegevens opvragen bij andere artsen of zorgverleners. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij artsen in een ander ziekenhuis. 

Uw behandelend arts informeert altijd uw huisarts over bijvoorbeeld uitslagen van onderzoek, over uw behandeling en over ontslag uit het ziekenhuis. In enkele gevallen is de arts wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan anderen. Voorbeelden zijn de plicht om een infectieziekte te melden of de plicht om een verklaring van overlijden af te geven.

Intercollegiale toetsing en waarneming 

Uw behandelend arts mag uw behandeling met collega’s bespreken. Ook mogen uw gegevens worden gebruikt door een waarnemend arts.

Wettelijk kader 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de behandelingsovereenkomst (WGBO) en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt? 

Wij verwerken uw gegevens voor deze doelen: 

 • u de juiste zorg bieden: diagnostiek, behandeling en nazorg
 • gegevensuitwisseling met verwijzers, huisartsen en andere zorgverleners
 • administratieve afhandeling (bijvoorbeeld facturering)
 • registratie van eventuele klachten en complicaties
 • wetenschappelijk onderzoek
 • onderwijs en (vervolg)opleiding
 • verantwoording afleggen
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering

Wij verstrekken uw gegevens uit het dossier voor bovenstaande doelen aan:

 • andere zorgverleners of zorginstellingen die betrokken zijn bij uw behandeling
 • overheidsinstanties (zoals IGJ: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
 • indicatiestellingsorganen
 • zorgverzekeraars
 • landelijke kwaliteitsregistraties (zoals NKR: Nederlandse Kankerregistratie, NHR: de Nederlandse Hartregistratie, DICA: Dutch Institute for Clinical Auditing, Stichting PALGA: Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief, LTR: Landelijke Traumaregistratie) 
 • IKNL (zie voor verdere informatie de folder 'Registratie van Kanker' van IKNL. In deze folder leest u waarom gegevens over kanker worden vastgelegd.) 
 • andere ontvangers, op basis van uw toestemming

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

De wettelijk verplichte bewaartermijn van medische dossiers is twintig jaar vanaf het laatste contact. Het kan voorkomen dat uw arts, om goede zorg te kunnen bieden, uw medische gegevens langer bewaart dan twintig jaar. Bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen of bij wetenschappelijk onderzoek. Het initiatief om gegevens langer te bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw arts afspraken maken. 

Klachten  

Heeft u klachten over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen. U kunt ook een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming en de Autoriteit Persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen het ziekenhuis toezicht op de toepassing en naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als er klachten zijn omtrent de verwerking van persoonsgegevens neemt de Functionaris Gegevensbescherming deze klacht in behandeling. Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht door de Functionaris Gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

Functionaris Gegevensbescherming

e-mailadres: privacy@rijnstate.nl 

postadres: Stichting Rijnstate Ziekenhuis
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

Autoriteit Persoonsgegevens: meldingsformulier klachten

Uw rechten op inzage dossier 

Als patiënt heeft u recht op inzage en kopie van uw dossier. Daarnaast heeft u recht op aanvulling en correctie van objectief onjuiste gegevens. Ook heeft u recht op gehele of gedeeltelijke vernietiging.

Lees meer over uw rechten

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: