Maag-, Darm- en Leverziekten
Laatste informatie over het coronavirus

Afdeling MDL

Welkom op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. Hier vindt u informatie over de afdeling en over het team dat u verpleegt. 

Wat is MDL? 

U bent opgenomen voor het specialisme Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL). Dit specialisme richt zich op onderzoek en behandeling van de organen die samen het spijsverteringsstelsel vormen: de slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm, lever, galblaas, galwegen en alvleesklier. Al deze organen kennen hun eigen specifieke problemen, ziektes, aangeboren afwijkingen en klachten. Zonder elkaar kunnen zij niet goed functioneren. Valt er een orgaan uit, dan heeft dat gevolgen voor het hele spijsverteringsstelsel. 

De afdeling 

De afdeling MDL bestaat uit twee vleugels op de zevende verdieping en heeft 37 bedden. U wordt hier gemengd verpleegd. Dat wil zeggen dat mannen en vrouwen op één kamer liggen. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dit aangeven bij de verpleging. Zij zorgen, als het mogelijk is, voor een oplossing. 

Het afdelingsteam

Het afdelingsteam bestaat uit: 

 • hoofd zorgteam
 • verpleegkundigen
 • leerling-verpleegkundigen
 • stagiaires
 • facilitair-assistenten
 • service-assistenten
 • secretaresse

Het team werkt nauw samen met andere disciplines, zoals diëtetiek, geestelijke verzorging en fysiotherapie. 

Hoofd zorgteam 
Het verpleegkundig team staat onder leiding van Nancy Masselink en Jolanda Slok-Hermans.

Verpleegkundigen 
Op de afdeling zijn 24 uur per dag verpleegkundigen aanwezig. Met vragen en problemen kunt u altijd bij hen terecht. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de verpleegkundige zorgverlening. U wordt zoveel mogelijk verzorgd door dezelfde verpleegkundigen. Op het bord in de gang kunt u zien welke verpleegkundige op uw kamer dienst heeft.

Als uw opname verlengd is doordat u een complexe aandoening heeft, kiezen wij er vaak voor om een Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige (EVV) aan te stellen. Hij of zij is dan tijdens de opname het vaste aanspreekpunt voor u en uw naasten.

Service-assistenten
Als u vragen heeft op het gebied van algemene servicewerkzaamheden op uw kamer, bijvoorbeeld over het eten, dan kunt u terecht bij de service-assistenten.

Veilig voedsel
Binnen Rijnstate gaan we uiterst zorgvuldig om met het eten dat u hier krijgt. Wij houden ons aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Ook is het belangrijk dat u weet hoe u het beste met (eventueel meegebrachte) etenswaren kunt omgaan. Zo helpt u te voorkomen dat u ziek wordt door het eten van ‘besmet’ voedsel. U kunt aan de service-assistenten een folder met adviezen over voedselveiligheid vragen.

Secretaresse 
De secretaresse regelt onder andere uw onderzoeken en maakt de afspraken voor u op de polikliniek.

Het medisch team

Het medisch team bestaat uit: 

 • MDL-artsen
 • Afdelingsarts: physician assistant en/of arts-assistent
 • Coassistenten 

Het team van MDL-artsen

De physician assistants (PA)

 • Mevr. E.N. Brons 

Hoofdbehandelaar 

De hoofdbehandelaar is de MDL-arts die op dat moment de leiding heeft over de afdeling waar u bent opgenomen. Deze MDL-arts is eindverantwoordelijk voor uw medische zorg en de communicatie met u. Uw zorg word uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdelingsarts of physician assistant (PA). 

Misschien heeft u op de polikliniek een hoofd behandelend MDL-arts. Tijdens uw opname draagt uw eigen MDL-arts zijn of haar eindverantwoordelijkheden tijdelijk over aan de MDL-arts die leiding heeft over de afdeling. Het kan zijn dat u tijdens uw opname niet uw eigen MDL-arts spreekt. Dit komt doordat de artsen in een team werken en wisselen over de afdelingen. Uiteraard hebben de artsen onderling nauw contact over uw situatie. Bij ontslag wordt er een afspraak gepland bij uw eigen MDL-arts. Als u nog geen vaste MDL-arts heeft op de polikliniek krijgt u, als dat nodig is, na uw opname een vaste MDL-arts. 

Afdelingsarts of physician assistant/arts-assistent 

De functie van de afdelingsarts kan worden ingevuld door de physician assistant en de arts-assistent (in opleiding tot specialist). De afdelingsarts coördineert de medische zorg op de afdeling en voert deze uit. Dit gebeurt onder toezicht van de MDL-arts. 

Coassistent 

In Rijnstate werken coassistenten. De theorie van hun opleiding hebben zij achter de rug en in het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op. Het kan voorkomen dat u twee keer wordt onderzocht, namelijk eerst door een c-assistent en vervolgens door de behandelend arts. De coassistenten zijn nog in opleiding, waardoor de kans bestaat dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt deze vraag dan altijd stellen aan de behandelend arts. De behandelend arts is en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling. 

Contact met de arts 

Elke dag bespreken de physician assistant/afdelingsarts en de verpleegkundigen uw situatie. Daarna komen zij naar u toe om bijzonderheden over uw behandeling met u te bespreken. De MDL-arts loopt twee keer per week visite op de afdeling. Op andere dagen heeft de physician assistant/afdelingsarts op verschillende momenten van de dag overleg met de MDL-arts. Tijdens de visite kunt u uw vragen stellen over uw ziekte en de behandeling daarvan. Verderop vindt u een pagina waarop u eventuele vragen voor artsen en verpleegkundigen kunt opschrijven om te onthouden. Bij een langdurige opname of bij ernstige problemen kunt u behoefte hebben aan een uitgebreider gesprek. Dit kunt u aangeven bij uw verpleegkundige of arts en hier een afspraak voor maken.

Opnamegesprek 

Als uw opname gepland is, zal een verpleegkundige u op de dag van opname ontvangen. Hij of zij maakt u wegwijs op de afdeling en wijst u uw kamer. De verpleegkundige zal ook een opnamegesprek met u voeren. Als u met spoed bent opgenomen, kan dit gesprek op een ander moment plaatsvinden. De onderwerpen die in het gesprek onder andere aan de orde komen zijn: 

 • de reden waarom u wordt opgenomen
 • de gevolgen van uw opname voor de thuissituatie
 • de mate waarin u zichzelf kunt verzorgen
 • medicijn- en dieetgebruik
 • uw vragen

Als het gaat om een geplande ziekenhuisopname zal ook de afdelingsarts of physician assistant bij u komen voor een opnamegesprek en lichamelijk onderzoek. 

Contactpersonen 

De verpleegkundige zal u tijdens het opnamegesprek vragen om uw contactpersonen. Alleen deze contactpersonen kunnen informatie over u krijgen. Als er vragen zijn, kunnen uw contactpersonen deze telefonisch stellen (na 11.00 uur) of tijdens het bezoekuur aan de verpleegkundige. Medische of verpleegkundige informatie van vertrouwelijke aard geven wij bij voorkeur niet telefonisch. 

Beweging 

Om tijdens uw opname te voorkomen dat uw spierkracht vermindert, is het belangrijk om zoveel mogelijk te blijven bewegen. Vraag uw bezoek om goede schoenen, dagelijkse kleding en eventueel uw hulpmiddel (rollator of stok) mee te nemen, zodat u over de gang kunt wandelen. 

Bezoek 

Bezoekregels 

Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijk bij een patiënt aanwezig zijn. De ervaring leert dat meer dan twee bezoekers per patiënt meestal te vermoeiend of te belastend is voor u of voor andere patiënten. Vooral ernstig zieke patiënten stellen rust op prijs. Het is daarom belangrijk om hier tijdens het bezoekuur rekening mee te houden. Het beste kunt u een familielid vragen een goede spreiding van het bezoek te regelen. Als u meerdere bezoekers heeft, kunt u plaatsnemen in het dagverblijf van de afdeling of in onze centrale hal (Atrium) op de begane grond.

Bezoektijden 

Bezoek moet zich houden aan de aangegeven bezoektijden. Tijdens het doorlopende bezoekuur van 14.00 tot 20.00 uur gaat de zorg voor de patiënt altijd voor. Het kan dus gebeuren dat het bezoek even moet wachten, omdat verpleegkundigen of andere zorgverleners bezig zijn met de zorg voor de patiënt. Uiteraard kan in overleg met de verpleegkundigen in bijzondere situaties van deze regels worden afgeweken.

Roken 

In en rond het ziekenhuis mag niet gerookt worden. U kunt terecht op de aangewezen plaats op het buitenterrein.

Gebruik mobiele telefoon 

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan in het dagverblijf. We verzoeken u het geluid van de telefoon uit te zetten op de patiëntenkamer.

Internet 

In het ziekenhuis kunt u gebruik maken van gratis WiFi via de hotspot van KPN. U selecteert dit netwerk en wordt doorverwezen naar een website waar u kunt inloggen. Hiervoor heeft u geen toegangscode nodig. 

Ontslag 

De afdelingsarts/physician assistant zal tijdens de dagelijkse visite het ontslag met u bespreken. In dit ontslaggesprek nemen we uw opname met u worden door. Het is mogelijk en soms ook wenselijk om dit gesprek met uw contactpersoon samen te voeren.

Uw huisarts wordt door de arts op de hoogte gebracht via een digitale ontslagbrief. Als het nodig is maken we een controleafspraak of een afspraak voor vervolgonderzoeken. U krijgt hierover een brief op uw huisadres. Bij uw ontslag geven wij u recepten voor uw medicijnen mee. Met deze recepten kunt u uw medicatie ophalen bij uw eigen apotheek of de poli apotheek in het ziekenhuis. Het tijdstip van ontslag is meestal ‘s ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur. 

Nazorg 

Als u verwacht na uw verblijf in het ziekenhuis onvoldoende opvang of verzorging thuis te hebben, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de verpleegkundige. Samen met u en eventueel de transferverpleegkundige zoeken we naar een oplossing. Meer informatie leest u in de folder ‘Ontslag uit het ziekenhuis. Wat regelt u zelf?’. 

Contact 

Na uw opname in het ziekenhuis dragen we de zorg over aan uw huisarts of u blijft onder poliklinische behandeling van uw MDL-arts. Heeft u na uw opname weer klachten die u herkent van uw eerdere opname op de Maag-, Darm- en Leverafdeling en twijfelt u of u met uw klachten bij de huisarts terecht kunt? Neem dan contact op met de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten voor advies. 

De polikliniek is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 005 6800. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de huisartsenpost. 

Telefoonnummers 

Afdeling A7 vleugel 1: 088 - 005 6762
Afdeling A7 vleugel 4: 088 - 005 7445

Notities 

U bent opgenomen in verband met: (eventueel in te vullen door de afdelingsarts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder kunt u eventuele vragen voor uw arts of verpleegkundige noteren en zaken die spelen rondom uw aandoening.
Dit kan voor u een geheugensteun zijn tijdens een gesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u binnenkort naar Rijnstate?

Bekijk alle belangrijke informatie