Uw medisch dossier
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Uw rechten op inzage dossier

Uw medisch dossier is eigendom van het ziekenhuis, maar u heeft als patiënt een aantal rechten. Zo heeft u recht op inzage en kopie, maar ook recht op aanvulling en correctie van objectief onjuiste gegevens. Ook heeft u recht op gehele of gedeeltelijke vernietiging (dit laatste met inachtneming van alle relevante belangen). Hier leest u meer over uw rechten.

Recht op inzage en op een kopie van uw medisch dossier 

Hoe kunt u uw medisch dossier inzien? 

U mag uw persoonsgegevens en uw volledige medisch dossier bij ons inzien. Ook heeft u het recht op een afschrift (kopie) hiervan. Veel gegevens kunt u zelf inzien via de beveiligde website Mijn Rijnstate. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u aan uw arts vragen om meer gegevens in te zien. De arts mag wel bepaalde delen van uw dossier afschermen. Dit mag als er in dat deel van uw dossier informatie staat over iemand anders, zoals een familielid. Daarmee zou de privacy van een ander geschonden worden.
Ook kunt u contact opnemen met het Centraal Medisch archief, afdeling Dossieraanvragen. Zij verzorgen verzoeken om inzage en kopie. Zij kunnen u nader informeren over uw rechten. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier ‘Verzoek inzage/kopie medisch dossier’. Voeg hierbij een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe. Deze kopie wordt uitsluitend gebruikt om uw identiteit te controleren en wordt daarna vernietigd. Wel noteren wij het legitimatienummer van het identiteitsbewijs. Het ziekenhuis is verplicht uw verzoek binnen vier weken te honoreren. U krijgt dus binnen vier weken inzage in uw dossier.

Hoe maakt u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs?

Help misbruik van uw identiteitsgegevens te voorkomen. Dek bijvoorbeeld uw burgerservicenummer af of streep het door. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo: 

  • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Veilige kopie maken met de KopieID app

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met behulp van de KopieID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig is. U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.’

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs

Gebruik medische termen 
In uw medisch dossier worden medische termen gebruikt. Hierdoor is voor u misschien niet alles wat er staat direct te begrijpen. Uw medisch dossier is in principe bedoeld voor zorgverleners, zodat ze elkaar kunnen informeren. Ze gebruiken hierbij medische termen (vaak Latijn). Op die manier voorkomen zij dat er misverstanden en verkeerde interpretaties ontstaan.

Inzage en verzoek om een kopie door anderen 

Uitsluitend met uw toestemming mag iemand anders uw dossier opvragen. U kunt iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of een afschrift te ontvangen. Vul hiervoor het formulier ‘Verzoek inzage/kopie medisch dossier' in. Dat staat ook achterin de folder Uw medisch dossier. De aanvrager (bijvoorbeeld uw partner, een familielid, een belangenbehartiger) moet dus een machtiging overhandigen die door uzelf is ondertekend.

Inzage na overlijden 

Wettelijk heeft alleen de patiënt zelf recht op inzage en afschrift. De zorgverlener heeft een plicht tot geheimhouding. Nabestaanden hebben alleen recht op inzage in deze situaties:

  1. de patiënt heeft schriftelijk toestemming gegeven of deze toestemming is vastgelegd in zijn of haar elektronische patiëntendossier
  2. de nabestaanden hebben een mededeling ontvangen over een incident op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  3. de nabestaanden hebben een zwaarwegend belang bij inzage. In dit geval moeten zij aannemelijk maken waarom inzage in het dossier nodig is voor dat zwaarwegende belang
  4. de nabestaanden zijn ouder of voogd van een overleden kind, jonger dan 16 jaar (tenzij dit in strijd is met goed hulpverlenerschap)

Een gemotiveerd verzoek tot inzage na overlijden kunt u schriftelijk sturen aan de arts of aan de afdeling Dossieraanvragen van het Centraal Medisch Archief. Er wordt getoetst of er sprake is van een van de vier situaties. Als dat zo is, wordt het verzoek ingewilligd. U krijgt dan inzage in of een afschrift van het dossier.

Kosten 

Aan inzage in een dossier en aan het verzoek om een kopie van uw dossier zijn voor de aanvrager geen kosten verbonden.
Contactgegevens Centraal Medisch Archief

Tel.: 088 - 005 8524
E-mail: cmarijnstate@rijnstate.nl

Naar Mijn Rijnstate

 

Recht op correctie of vernietiging van uw dossier 

Als u vindt dat de gegevens in uw dossier feitelijk onjuist, onvolledig, niet relevant of in strijd met een wettelijk voorschrift zijn, kunt u een verzoek doen tot correctie, aanvulling of vernietiging. Het recht op correctie geldt alleen voor feitelijk onjuiste gegevens. Voor het overige kunt u een verzoek doen om een eigen aanvullende verklaring aan uw dossier toe te voegen. Een verzoek tot correctie of aanvulling met een eigen verklaring kunt u schriftelijk richten aan uw behandelend arts of aan de afdeling Dossieraanvragen van het Centraal Medisch Archief.
Een verzoek tot vernietiging van (delen van) uw dossier kunt u bij de afdeling Dossieraanvragen van het Centraal Medisch Archief indienen. U ontvangt dan informatie over de procedure die wij hiervoor hanteren. 

Geschil 

In principe geven wij gehoor aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet altijd. We geven bijvoorbeeld geen toestemming als het bewaren van (een deel van) het dossier van belang is voor een derde of als er sprake is van een wettelijke plicht. Wij kunnen u altijd uitleggen waarom wij uw dossier of delen daarvan niet mogen vernietigen. Als u het hier niet mee eens bent, neem dan contact op met het Centraal Medisch Archief. U kunt zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens voor vragen of om een klacht in te dienen. Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens Centraal Medisch Archief 

Tel. 088 - 005 8524
E-mail: cmarijnstate@rijnstate.nl 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: