Uw rechten en privacy
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Privacy bij wetenschappelijk onderzoek

Uw arts kan vragen of u mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek. Behalve artsen, doen ook hulpverleners zoals fysiotherapeuten en verpleegkundigen medisch-wetenschappelijk onderzoek. Meedoen aan een onderzoek kan betekenen dat we bij u (extra) bloed of ander lichaamsmateriaal afnemen. Of dat we u vragen om een vragenlijst in te vullen. Ook kunnen we u vragen om deel te nemen aan een onderzoek waarin bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel of een nieuwe operatietechniek wordt onderzocht.

Toestemming geven

Als u besluit om mee te doen aan een onderzoek, moet u altijd toestemming geven. Meestal vragen we u om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Soms is mondelinge toestemming voldoende. U bent nooit verplicht om aan een onderzoek mee te doen. Als u besluit om niet mee te doen, hoeft u hiervoor geen reden op te geven. Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen gevolgen voor de behandeling.

Zelfs als u (schriftelijk) toestemming heeft gegeven, kunt u op elk moment stoppen met het onderzoek. Ook daarvoor hoeft u geen reden te geven. Bij sommige onderzoeken is het echter niet mogelijk om ineens te stoppen. Bijvoorbeeld als het medicijn dat u heeft gekregen, langzaam moet worden afgebouwd. Hierover krijgt u dan van tevoren informatie.

Uitzondering: geen toestemming

Bij hoge uitzondering en onder strenge voorwaarden mag een onderzoek worden gestart zonder uw toestemming. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar een geneesmiddel voor de behandeling van patiënten die net een hartaanval hebben gehad. Er moet dan wel een reële kans zijn dat de gezondheid van de deelnemende patiënt verbetert door de behandeling.

Als u niet in staat bent om zelf toestemming te geven en er is iemand die plaatsvervangende toestemming mag geven, dan moeten wij hem of haar om toestemming vragen. Zodra u het zelf weer kunt, moeten we het verzoek aan u voorleggen.

Ook kan uw behandelend arts (of iemand anders van het behandelteam) zonder uw toestemming wetenschappelijk onderzoek doen met uw gegevens uit het medisch dossier, tenzij u hiertegen eerder bezwaar heeft gemaakt. Een onderzoeker (iemand die geen deel uitmaakt van het behandelteam) mag alleen onderzoek doen met anonieme gegevens. Als de onderzoeker met niet-anonieme gegevens moet werken, kan dit alleen zonder uw toestemming als het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij overlijden) of in redelijkheid niet verlangd kan worden (bijvoorbeeld bij een grootschalig onderzoek met veel patiënten). Bovendien gelden dan nog als voorwaarden dat het onderzoek een algemeen belang moet dienen, het onderzoek niet zonder deze gegevens kan worden uitgevoerd en u hiertegen niet eerder bezwaar heeft gemaakt. Een eventueel bezwaar kunt u doorgeven aan uw arts.

Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamsweefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal.

Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor wetenschappelijk onderzoek kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal vragen we altijd uw toestemming.

Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.

Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. U hoeft dan verder niets te doen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: