Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Gezonde locaties

Efficiënte invulling van locaties

We streven ernaar onze locaties zo optimaal mogelijk in te richten, waarbij we inspelen op de verschuiving van meer zorg naar de thuisomgeving van patiënten en de noodzaak tot verdergaande efficiëntie en doelmatigheid. In dit kader wordt een visie op de kliniek en de polikliniek van de toekomst ontwikkeld. Hierbij gaan we ervan uit dat technologie en de infrastructuur voor monitoring steeds belangrijker worden. Ook verwachten we dat de manier van werken en het aantal benodigde vierkante meters in de polikliniek en ten behoeve van chronische zorg veranderen.

Op basis van deze verwachtingen is onze locatie in Velp verkocht en zullen we onze locatie in Arnhem-Zuid ook verlaten. Deze verwachtingen leiden ook tot een veranderde invulling van onze andere locaties. Onze hoofdvestiging Rijnstate Arnhem ontwikkelt zich tot een high-tech interventiecentrum. Hier vindt alle acute en complexe zorg plaats. Dit vergt een modern OK-complex en moderne Intensive Care. Uitgangspunt is om in Arnhem alles onder te brengen wat direct toegang moet hebben tot de acute poort en de schaarse, vaak dure voorzieningen. In de komende jaren worden het Centrum voor Vrouw en Kind, het nieuwe OK-complex en de nieuwe Intensive Care afgerond, worden de Eerste HartHulp en Cardio Care Unit gerenoveerd en wordt gestart met de renovatie van het Atrium, entreegebied en buitenterrein. De voorbereidingen worden gepleegd voor de renovatie van de poliklinieken en kliniek van de toekomst.

Rijnstate Zevenaar biedt een belangrijke toegangspoort voor medisch-specialistische zorg voor de inwoners van de Liemers. Omdat de bevolking hier sterk vergrijst, komen op het terrein allerlei voorzieningen voor ouderenzorg. Daarnaast bieden we in Zevenaar een groot electief centrum; Rijnstate Clinics. In de komende jaren wordt hier geïnvesteerd in aanpassingen van het gebouw en in het parkeerterrein. In Elst wordt gebouwd aan een moderne nieuwe polikliniek, die in 2023 haar deuren opent. Hier worden een apotheek, radiologische voorzieningen en een priklab ingericht. Elst wordt de hoofdvestiging voor dermatologie, oogheelkunde, Vitalys, het pijncentrum en de kliniek voor veneuze zorg van Rijnstate. Er worden daarnaast spreekuren gehouden voor onder andere cardiologie, longgeneeskunde, mond-, kaaken aangezichtschirurgie. Rijnstate Elst zal zich kenmerken door flexibiliteit. Ook wordt hier invulling gegeven aan een virtueel zorgcentrum, van waaruit we de gezondheid van de inwoners van ons verzorgingsgebied kunnen monitoren. Omdat onze locatie in Velp sluit, onderzoeken we wat de belangrijkste zorgbehoeften van de inwoners van Velp en Rheden zijn en welke zorgoplossingen we voor hen dichtbij huis kunnen blijven bieden.

Bouw van kliniek van de toekomst

Naast de ontwikkeling van de polikliniek van de toekomst, wil Rijnstate de verpleegafdelingen op locatie Arnhem toekomstbestendig maken. Vanaf 2025 zal de hele kliniek gerenoveerd worden. We verwachten een toename van zorg in de thuisomgeving, maar ook een toename van oudere patiënten met multimorbiditeit en acute zorg. Omdat we niet precies kunnen inschatten hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan en welk effect iedere ontwikkeling heeft, is het noodzakelijk de kliniek flexibel te bouwen, zodat naargelang de ontwikkelingen ook de inrichting veranderd kan worden. Alle kamers moeten voorbereid zijn voor een toenemende inzet van ICT aan het bed. In de nieuwe kliniek moet daarnaast ruimte zijn om patiënten te (re)activeren, wat het herstel bespoedigt. Uitgangspunten bij de bouw zijn dat iedere patiënt privacy ervaart en zich veilig en comfortabel voelt.

Duurzaam ziekenhuis

Wij stellen ons ten doel de gezondheid van de inwoners van onze regio maximaal te bevorderen. Dat doen wij niet alleen door inwoners de beste zorg te bieden bij aandoeningen en hen te helpen een gezonde leefstijl aan te nemen. Wij dragen ook bij aan een gezonde leefomgeving en spannen ons in om klimaat- en milieueffecten op de leefomgeving tegen te gaan. Uiteraard voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen uit het Activiteitenbesluit en de EU-richtlijn. Daarnaast dragen wij bij aan de realisatie van het Nederlands klimaatakkoord en geven uitvoering aan de afspraken uit het convenant Green deal voor zorginstellingen, dat Rijnstate in 2018 heeft ondertekend. In de komende jaren is ons duurzaamheidsbeleid vooral gericht op de verdere reductie van CO2-uitstoot. Het grootste gedeelte van de CO2 uitstoot van ziekenhuizen komt voort uit het energiegebruik in de gebouwen, afval van geneesmiddelen en reisbewegingen van patiënten en medewerkers. In 2030 willen wij een CO2-reductie van 49% hebben gerealiseerd ten opzichte van 2015, in 2050 een reductie van 95% ten opzichte van 2015.

Rijnstate gaat het energieverbruik in de komende jaren verder verminderen door energiebesparende maatregelen te nemen, ons vastgoed te verjongen en af te stoten. Onze nieuwe locatie in Elst wordt CO2-neutraal en aardgasloos. Onderzocht wordt hoe het afval van geneesmiddelen kan worden beperkt. Daarnaast gaan we aan de slag met de realisatie van een groene OK. Dat betekent dat wij streven naar een operatiekamercomplex waar het milieu minimaal wordt belast en waar maximaal aandacht is voor de gezondheid van de patiënt en medewerker. Het betreft onder andere het minimaliseren van anesthesiedampen, medicijnresten en plastic afval, circulair gebruik van instrumentarium en terugdringen van het energieverbruik.

Ook onderzoeken we hoe we als ziekenhuis in zijn algemeenheid nog meer kunnen bijdragen aan een circulaire economie door duurzamer in te kopen en materialen te hergebruiken. Er wordt geïnvesteerd in duurzame voeding en de beperking van voedselafval. We beperken vervoersbewegingen door onze medewerkers meer plaats- en tijdonafhankelijk te laten werken en goederenvervoer efficiënter in te richten.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: