Verpleegkundig specialisten overhandigen nieuw beroepsprofiel aan Raad van BestuurDrie verpleegkundig specialisten van Rijnstate hebben op 6 mei het nieuwe officiële beroepsprofiel van verpleegkundig specialist overhandigd aan Hans Schoo, lid van de Raad van Bestuur van Rijnstate. Hans Schoo: "Heel belangrijk dat jullie dit profiel aanbieden, dat jullie als beroepsgroep meer naar buiten treden en laten zien wat jullie beroep bijdraagt aan de zorg in het ziekenhuis".

Per 1 september 2018 is het in Nederland wettelijk vastgelegd dat een verpleegkundig specialist zelfstandig het vak mag uitoefenen. Natuurlijk overlegt de verpleegkundig specialist zo nodig met andere disciplines in het behandelteam, om veilige zorg te garanderen bij complexe problemen. Het wettelijk vastleggen was de aanleiding om een nieuw landelijk beroepsprofiel te schrijven. De ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­lis­ten Bi­an­ca Kramp, Ro­sa­lie van Bal­ve­ren en Nien­ke Lan­ge­beek heb­ben het boekje persoonlijk over­han­digd.

Zelf­stan­dig be­roep

De ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list com­bi­neert ver­pleeg­kun­di­ge zorg met me­di­sche zorg. Zo mag een ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­list zel­fstan­dig een anam­ne­se af­ne­men, door­ver­wij­zen en een aan­tal voor­be­hou­den me­di­sche han­de­lin­gen ver­rich­ten, zo­als be­paal­de on­der­zoe­ken doen of me­di­cij­nen voor­schrij­ven. Daar­naast houdt de­ze be­roeps­groep zich be­zig met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek, in­no­va­ties en pro­jec­ten om de zorg te ver­be­te­ren.

Meer over het be­roep lees je in de­ze fol­der.

De ver­pleeg­kun­dig spe­ci­a­lis­ten Bi­an­ca Kramp, Ro­sa­lie van Bal­ve­ren en Nien­ke Lan­ge­beek overhandigen het boekje met het nieuwe beroepsprofiel persoonlijk aan de Raad van Bestuur van Rijnstate.
Voorkant van het boekje.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: