1. Sterftecijfers
Kwaliteit in cijfers
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Sterftecijfers

Wij maken sinds 2010 behalve het absolute sterftecijfer ook elk jaar het gecorrigeerde cijfer openbaar. De nieuwste gegevens gaan over 2017.

Absolute sterftecijfer in 2017

In 2017 zijn op de verschillende ziekenhuislocaties van Rijnstate in totaal 35.192 patiënten klinisch opgenomen. Daarvan zijn 767 patiënten overleden. Het ruwe sterftepercentage van Rijnstate is dus 2,18 procent. In 2016 was dit percentage 1,92 procent. Dit absolute sterftecijfer is niet gecorrigeerd naar onder andere leeftijd en geslacht van patiënten, de ernst van hun aandoeningen en bijkomende ziektebeelden. Daardoor is dit cijfer niet te vergelijken met het sterftecijfer van andere ziekenhuizen. Rijnstate krijgt bijvoorbeeld veel gereanimeerde hartpatiënten doorverwezen van andere ziekenhuisregio’s om in Arnhem te worden gedotterd. Daarnaast liggen oudere patiënten vaak lang in Rijnstate, omdat na de behandeling in het ziekenhuis niet altijd direct plek is in revalidatie- of verpleeginstellingen. Het gestandaardiseerde sterftecijfer is een betere maat dan het ruwe sterftecijfer.

Infuuspaal en zak met vloeistof en handen van verpleegkundige

Wat is het gestandaardiseerd sterftecijfer?

Met een instrument dat is ontwikkeld op basis van de Engelse Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) wordt een gestandaardiseerd sterftecijfer berekend. Hierbij wordt op een aantal factoren gecorrigeerd. Dit instrument wordt ingezet om de sterftecijfers door de jaren heen te kunnen beoordelen. Hoewel dit instrument nog verder ontwikkeld moet worden, geeft het al een betrouwbaarder beeld dan het absolute sterftecijfer. Het gestandaardiseerde sterftecijfer is de verhouding tussen het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Het werkelijk aantal sterfgevallen is gecorrigeerd voor patiënt- en locatiefactoren die de kans op sterfte verhogen en niets te maken hebben met de kwaliteit van geleverde zorg.

Wat is de 'verwachte sterfte'?

Met ‘verwachte sterfte’ wordt bedoeld de sterfte die op grond van het patiëntenprofiel kan worden verwacht. Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100, komt het aantal werkelijke sterfgevallen overeen met het verwachte aantal.

Het gestandaardiseerde sterftecijfer van Rijnstate

Rijnstate heeft over 2017 een sterftecijfer van 107. Statistisch wijkt dit niet af van het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde resultaat over drie jaar (2015-2017) is 100. Ook dat wijkt statistisch niet af van het landelijk gemiddelde. De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in de periode 2015-2017 van 69 tot 119.

Sterftecijfer per diagnosegroep in 2017

Behalve de HSMR (gestandaardiseerd sterftecijfer voor het gehele ziekenhuis) wordt ook de zogenoemde SMR (Standard Mortality Ratio) berekend, het gestandaardiseerde sterftecijfer per diagnosegroep of patiëntencategorie. De gestandaardiseerde sterftecijfers per diagnosegroep/patiëntencategorie vindt u in de bijlage van het volledige HSMR-rapport 2015-2017.

Bekijk ook het volledige HSMR-rapport van Rijnstate 2015-2017.

Meer weten?

Lees ook de pagina over het vergelijken van cijfers