Ik wil een afspraak maken of wijzigen
Moeder en kind staan bij ontvangstbalie Arnhem

MRSA

Wat is MRSA?

MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Deze ziekenhuisbacterie is niet meer gevoelig voor antibiotica die gewoonlijk worden voorgeschreven. Dit betekent dat infecties veroorzaakt door de MRSA bacterie moeilijker te behandelen zijn. In het ziekenhuis bestaat de kans op verspreiding van de MRSA-bacterie, omdat hier veel zieke mensen bij elkaar zijn opgenomen.

Voor gezonde mensen levert de MRSA-bacterie geen gevaar op voor de gezondheid. Zij merken niet eens dat ze de bacterie bij zich dragen. Mensen met een sterk verminderde weerstand kunnen echter wel ziek worden van MRSA.

Hoe krijg ik MRSA of hoe wordt MRSA overgedragen?

MRSA heeft zich in buitenlandse ziekenhuizen (ook die in België en Duitsland behoren daartoe) een vaste plaats weten te veroveren. Daarnaast is gebleken dat MRSA veel voorkomt in de veehouderij, met name in varkens- en vleeskalveren bedrijven. De overdracht van deze bacterie gebeurt voornamelijk via de handen.

Als u behandeld of opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis of als u beroepsmatig in contact komt met varkens en/of vleeskalveren, bestaat de mogelijkheid dat u de bacterie heeft meegenomen. In zeldzame gevallen kunt u MRSA in een Nederlands ziekenhuis verwerven.

In de Nederlandse ziekenhuizen worden maximale inspanningen geleverd om overdracht van MRSA te voorkomen, zoals het dragen van beschermende kleding en het handen wassen en desinfecteren.

Hoe weet ik of ik drager ben van MRSA?

In het ziekenhuis wordt specifiek gezocht naar deze bacterie. Dit wordt ‘screenen’ genoemd. Hiertoe neemt een verpleegkundige een kweek af van de plaatsen waar deze bacterie bij voorkeur verblijft: vooraan in de neus, achter in de keel en in het rectum (anus). Dit gebeurt met een steriel wattenstokje. Naast dit ‘screenen’ kunnen bijkomende kweken (bijvoorbeeld van urine, sputum of wondvocht) afgenomen worden om na te gaan of de bacterie zich heeft verspreid in het lichaam.

Maatregelen in het ziekenhuis

In een ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht bij elkaar. Dit vergroot de kans op besmetting (uitwisseling van bacteriën). Omdat patiënten vaak minder weerstand hebben, zijn zij gevoeliger voor infecties. Het is daarom belangrijk dat verspreiding van MRSA wordt voorkomen. Patiënten met MRSA of verdacht van MRSA worden daarom geïsoleerd verpleegd.

Wat betekent geïsoleerd verplegen?

De patiënt krijgt een eenpersoonskamer met sluis. Aan de kamerdeur wordt een isolatiekaart gehangen om de aandacht te vestigen op de te nemen maatregelen. Alle ziekenhuismedewerkers (artsen, verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel, enzovoort) zullen bij het betreden van de kamer een masker, schort met lange mouwen, muts en handschoenen dragen. Er wordt extra aandacht gevraagd voor een goede handhygiëne bij het verlaten van de kamer. In elke patiëntenkamer is hiervoor handalcohol aanwezig.

Waar moet het bezoek op letten?

Gezonde bezoekers lopen een zeer klein risico om besmet te raken met MRSA; bezoek hoeft geen beschermende kleding te dragen. Wel vragen wij hen na het bezoek aan de patiënt de handen te desinfecteren en het ziekenhuis rechtstreeks te verlaten.

Welke maatregelen worden er genomen op polikliniek of functieafdeling?

Als u MRSA positief bent wordt u in de meeste gevallen direct in een behandelkamer geplaatst. De arts en assistente nemen maatregelen door een schort en handschoenen te dragen. Na bezoek aan polikliniek of functieafdeling wordt u verzocht het ziekenhuis rechtstreeks te verlaten. Als u MRSA-verdacht bent neemt de assistente MRSA kweken bij u af van keel,neus, rectum (anus) en eventueel van andere plaatsen.

Risicogroepen

 • Bent u de afgelopen twee maanden in een buitenlandse zorginstelling onderzocht, opgenomen of behandeld?
 • Heeft u huidafwijkingen en/of wonden waarvoor u in het verleden in een buitenlands ziekenhuis bent behandeld? Dit ongeacht de verstreken tijd.
 • Woont u in een asielzoekerscentrum of vluchtelingenopvang?
 • Komt u voor uw werk in contact met levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens?
 • Bent u woonachtig op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf?
 • Bent u in een ziekenhuis opgenomen geweest waar een MRSA-epidemie heerst?
 • Woont u samen met of verzorgt u iemand die MRSA-positief is?
 • Betreft het een kind dat onlangs geadopteerd is uit het buitenland?

Welke afdeling is betrokken bij MRSA?

De Afdeling Hygiëne & Infectiepreventie geeft adviezen op het gebied van preventie, opsporing en bestrijding van ziekenhuisinfecties. Voor vragen over MRSA kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met de afdeling Infectiepreventie via telefoonnummer 088 - 005 7963.

Behandeling om de MRSA-bacterie kwijt te raken

Indien u de MRSA bacterie bij u draagt, zal uw behandelend arts of huisarts met u bespreken of er een behandeling gestart kan worden om de MRSA bacterie kwijt te raken. De behandeling bestaat uit het aanbrengen van een neuszalf, het wassen van het lichaam en de haren met een ontsmettende zeep en in sommige gevallen zal er antibiotica voorgeschreven worden; in de meeste gevallen zal dit thuis plaatsvinden

Let op! Er geldt een uitzondering voor mensen die beroepsmatig in contact komen met levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens, of woonachtig zijn op een varkens- vleeskalveren- of een vleeskuikenbedrijf: behandeling is alleen mogelijk als u langer dan twee maanden niet meer in aanraking bent geweest met levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens en u niet meer woonachtig bent op het bedrijf.

  Dat merk je meestal niet. Dit kan alleen aangetoond worden met een onderzoek.

  Gezonde mensen met een normale weerstand lopen weinig risico om besmet te raken met MRSA. Mensen die met MRSA in aanraking komen, kunnen drager worden van de bacterie. Zolang ze zelf gezond zijn, bestaat er voor hen geen gezondheidsrisico. In de meeste gevallen verdwijnt de bacterie na enkele dagen vanzelf, zonder dat drager er iets van gemerkt heeft. Maar ze kunnen de bacterie wel ongemerkt overdragen aan mensen met een verminderde weerstand of verse operatiewond. En die kunnen wel ziek worden van de bacterie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: