1. Medisch dossier
Mijn rechten en privacy
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Medisch dossier

Wij bewaren uw gegevens in een medisch dossier. Een dossier aanleggen, is een wettelijke verplichting vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij leggen uw persoonsgegevens en medische gegevens vast voor goede zorg en hulpverlening (bijvoorbeeld een goede waarneming door anderen) en voor onze financiële administratie.

Wat staat er in een medisch dossier?

Het medisch dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken en uw behandeling. Een groot deel van de medische gegevens is digitaal vastgelegd en is voor artsen en medewerkers digitaal te raadplegen. Een deel van de medische gegevens is nog op papier vastgelegd.

Wie hebben toegang tot mijn dossier?

Artsen uit het ziekenhuis hebben toegang tot alle gegevens die over u zijn vastgelegd. Het gaat alleen om artsen die betrokken zijn bij uw behandeling. Uitzondering zijn gegevens over een psychiatrische behandeling: deze zijn niet zomaar toegankelijk. Afhankelijk van hun functie en taak krijgen ook andere medewerkers toegang tot uw medisch dossier of gedeeltes hiervan. Voor alle medewerkers geldt dat zij alléén uw gegevens bekijken of gebruiken, als dit nodig is voor uw behandeling of de administratieve verwerking. Daarnaast heeft iedere ziekenhuismedewerker een geheimhoudingsplicht.

Wij verstrekken geen gegevens uit uw dossier aan anderen buiten het ziekenhuis, behalve als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Uw behandelend arts stelt wel altijd uw huisarts op de hoogte van de bevindingen. En soms is een arts wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld om een infectieziekte te melden.

Mijn rechten

Uw medisch dossier is eigendom van het ziekenhuis, maar u heeft als patiënt een aantal rechten. Zo heeft u recht op inzage en kopie, maar ook recht op aanvulling, correctie van objectief onjuiste gegevens en op gehele of gedeeltelijke vernietiging (dit laatste met inachtneming van alle relevante belangen). Meer informatie hierover vindt u in de folder Uw medisch dossier. Ook kunt u contact opnemen met ons Klachtenbureau. De afdeling Dossieraanvragen van het Klachtenbureau verzorgt verzoeken om inzage en kopie. Zij kunnen u nader informeren over uw rechten.

Wettelijke kader

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de behandelingsovereenkomst (WGBO) en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

Uw gegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk te behandelen. Tot die gegevens horen uw medische gegevens, zoals uitslagen van onderzoeken, de diagnose en het behandelplan. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt.

Uw gegevens verwerken we voor de volgende doelen: 

 • u de juiste zorg te bieden: diagnostiek, behandeling en nazorg;
 • gegevensuitwisseling met verwijzers, huisartsen en andere zorgverleners ;
 • de administratieve afhandeling (bijvoorbeeld facturering);
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • onderwijs en (vervolg)opleiding;
 • afleggen van verantwoording;
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering.

Wij verstrekken uw gegevens uit het dossier voor bovenstaande doelen aan:

 • andere zorgverleners of zorginstellingen die betrokken zijn bij uw behandeling;
 • overheidsinstanties (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd);
 • indicatiestellingsorganen;
 • zorgverzekeraars;
 • landelijke kwaliteitsregistraties (zoals NKR, Hartregistratie, DICA, PALGA);
 • IKNL (zie voor verdere informatie de folder “Registratie van Kanker” van IKNL);
 • andere ontvangers op basis van uw toestemming.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren uw gegevens minimaal twintig jaar na het eindigen van de behandeling. Uitzondering: wanneer u volgens de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuis (BOPZ) bent opgenomen, geldt hiervoor een bewaartermijn tot vijf jaar na opname.

Gegevens inzien

U mag uw persoonsgegevens en uw volledige patiëntendossier bij ons inzien. Veel gegevens kunt u zelf inzien via Mijn Rijnstate. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u aan uw arts vragen om meer gegevens in te zien. De arts mag wel bepaalde delen van uw dossier afschermen. Dit mag als er in dat deel van uw dossier informatie staat over iemand anders, zoals een familielid. U mag ook om een kopie vragen van uw dossier. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het hoofd van de afdeling waar u wordt behandeld.

Naar Mijn Rijnstate

Gegevens vernietigen

U mag vragen om uw dossier te laten vernietigen. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier (gedeeltelijk) te laten vernietigen schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. In principe geven wij gehoor aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. We geven bijvoorbeeld geen toestemming wanneer het bewaren van (een deel van) het dossier van belang is voor een derde of als er sprake is van een wettelijke plicht. Wij moeten u kunnen uitleggen waarom wij uw dossier of delen daarvan niet mogen vernietigen.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming.