Mijn rechten en privacy
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

Mijn medisch dossier

Wij bewaren uw gegevens in een medisch dossier. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij leggen uw persoonsgegevens en medische gegevens vast voor goede zorg en hulpverlening (bijvoorbeeld een goede waarneming door anderen) en voor onze financiële administratie. 

Wat staat er in uw medisch dossier?

Het medisch dossier bevat gegevens over uw gezondheid, uw behandeling, uw onderzoeksuitslagen (zoals röntgenuitslagen en laboratoriumuitslagen) en een overzicht van uw afspraken in het ziekenhuis. Ook staan hierin algemene gegevens zoals uw naam, adres , geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere patiënt. 

Wie hebben toegang tot uw dossier?

Artsen uit het ziekenhuis hebben toegang tot alle gegevens die over u zijn vastgelegd. Het gaat alleen om artsen die betrokken zijn bij uw behandeling. Uitzondering zijn gegevens over een psychiatrische behandeling: deze zijn niet zomaar toegankelijk. Afhankelijk van hun functie en taak krijgen ook andere medewerkers toegang tot uw medisch dossier of gedeeltes hiervan. Voor alle medewerkers geldt dat zij alléén uw gegevens bekijken of gebruiken, als dit nodig is voor uw behandeling of de administratieve verwerking. Daarnaast heeft iedere ziekenhuismedewerker een geheimhoudingsplicht.

Wij verstrekken geen gegevens uit uw dossier aan anderen buiten het ziekenhuis, behalve als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Uw behandelend arts stelt wel altijd uw huisarts op de hoogte van de bevindingen. En soms is een arts wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld om een infectieziekte te melden.

Uw rechten

Uw medisch dossier is eigendom van het ziekenhuis, maar u heeft als patiënt een aantal rechten. Zo heeft u recht op inzage en kopie, maar ook recht op aanvulling, correctie van objectief onjuiste gegevens en op gehele of gedeeltelijke vernietiging (dit laatste met inachtneming van alle relevante belangen). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Inzage en kopie medisch dossier. Ook kunt u contact opnemen met ons Klachtenbureau. De afdeling Dossieraanvragen van het Klachtenbureau verzorgt verzoeken om inzage en kopie. Zij kunnen u nader informeren over uw rechten.

Wettelijke kader

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de behandelingsovereenkomst (WGBO) en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Uw gegevens verwerken we voor de volgende doelen: 

 • u de juiste zorg te bieden: diagnostiek, behandeling en nazorg;
 • gegevensuitwisseling met verwijzers, huisartsen en andere zorgverleners ;
 • de administratieve afhandeling (bijvoorbeeld facturering);
 • registratie van eventuele klachten en complicaties;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • onderwijs en (vervolg)opleiding;
 • afleggen van verantwoording;
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering.

Wij verstrekken uw gegevens uit het dossier voor bovenstaande doelen aan:

 • andere zorgverleners of zorginstellingen die betrokken zijn bij uw behandeling;
 • overheidsinstanties (zoals Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd);
 • indicatiestellingsorganen;
 • zorgverzekeraars;
 • landelijke kwaliteitsregistraties (zoals NKR, Hartregistratie, DICA, PALGA, LTR);
 • IKNL (zie voor verdere informatie de folder “Registratie van Kanker” van IKNL);
 • andere ontvangers op basis van uw toestemming.

Gegevensuitwisseling met andere zorgverleners

Om u goede zorg te bieden, kan een arts in overleg met u gegevens opvragen bij andere artsen of zorgverleners. Bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij artsen in een ander ziekenhuis. Omgekeerd kan uw arts met uw toestemming gegevens uit uw dossier verstrekken aan zorgverleners buiten het ziekenhuis. Uw behandelend arts informeert altijd uw huisarts over bijvoorbeeld uitslagen van onderzoek, over uw behandeling en over ontslag uit het ziekenhuis. In enkele gevallen is de arts wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan anderen. Voorbeelden zijn de plicht om een infectieziekte te melden of de plicht om een verklaring van overlijden af te geven.

Intercollegiale toetsing en waarneming
Uw behandelend arts mag uw behandeling met collega’s bespreken. Ook mogen uw gegevens worden gebruikt door een eventuele waarnemend arts.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De wettelijk verplichte bewaartermijn van medische dossiers is vijftien jaar vanaf het laatste contact. Vooruitlopend op een waarschijnlijke verlenging van deze wettelijke bewaartermijn, hanteert ziekenhuis Rijnstate een termijn van twintig jaar. Het kan voorkomen dat uw arts, om goede zorg te kunnen bieden, uw medische gegevens langer bewaart dan twintig jaar. Bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen of bij wetenschappelijk onderzoek. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw arts afspraken maken.

Afwijkende bewaartermijn
Wanneer u via de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) bent opgenomen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis,geldt een andere regeling. Dossiers die tijdens een BOPZ-opname zijn aangelegd, moeten tot vijf jaar na opname bewaard worden. Afschriften van rechterlijke beslissingen, beschikkingen van de burgemeester tot dwangopname (IBS) en de bijbehorende geneeskundige verklaringen moeten vijf jaar na dagtekening worden vernietigd.

Kan in uw medisch dossier inzien?

U mag uw persoonsgegevens en uw volledige medisch dossier  bij ons inzien. Veel gegevens kunt u zelf inzien via Mijn Rijnstate. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u aan uw arts vragen om meer gegevens in te zien. De arts mag wel bepaalde delen van uw dossier afschermen. Dit mag als er in dat deel van uw dossier informatie staat over iemand anders, zoals een familielid. U mag ook om een kopie vragen van uw eigen dossier. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het hoofd van de afdeling waar u wordt behandeld of aan de afdeling Dossieraanvragen van het Centraal Medisch Archief.

Naar Mijn Rijnstate

Meer over kopie en inzage

Gegevens vernietigen

U mag vragen om uw dossier te laten vernietigen. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier (gedeeltelijk) te laten vernietigen schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. In principe geven wij gehoor aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen. We geven bijvoorbeeld geen toestemming wanneer het bewaren van (een deel van) het dossier van belang is voor een derde of als er sprake is van een wettelijke plicht. Wij moeten u kunnen uitleggen waarom wij uw dossier of delen daarvan niet mogen vernietigen.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming.  

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: