Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Zorg na een ziekenhuisopname

Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het ziekenhuis. Steeds vaker wordt u gevraagd bepaalde zaken zelf te regelen, omdat er kosten aan verbonden zijn en er veel keuzevrijheid is.

Hier leest u over de verschillende soorten zorg die mogelijk zijn na een ziekenhuisverblijf. Ook kunt u lezen welke soorten zorginstellingen er zijn, hoe deze zorg wordt aangevraagd en de kosten ervan. Daarnaast wordt ook uitgelegd welke wet- en regelgeving ten grondslag ligt aan deze zorg en de financiering ervan.

Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? 

Als u na uw verblijf in het ziekenhuis zorg nodig heeft, bespreekt uw arts of de verpleegkundige dit met u. Dit gebeurt tijdens uw ziekenhuisopname. Pas na uw ingreep of behandeling kan vastgesteld worden welke zorg u nodig heeft. Misschien zijn er mensen in uw omgeving die u tijdelijk kunnen ondersteunen. Is dat niet het geval, dan onderzoekt Rijnstate samen met u of u in aanmerking komt voor (extra) zorg.

Wie regelt deze zorg? 

Rijnstate heeft een speciale afdeling die de zorg na uw ontslag regelt: het Transferbureau. De verpleegkundige schakelt deze afdeling in als bekend is dat u (thuis) meer zorg nodig heeft dan voorheen en als familie of mensen in uw omgeving deze zorg niet kunnen geven. Ook onderzoeken zij of u, volgens wet- en regelgeving, recht heeft op deze zorg.

Heeft u recht op professionele zorg buiten het ziekenhuis, dan kunnen de transferfunctionarissen van Rijnstate de organisatie van deze zorg in gang zetten. Daarnaast geven zij informatie en advies over zorginstellingen en voorzieningen die u kunnen helpen in de eerste periode na uw opname in het ziekenhuis. De medewerkers kennen de wet- en regelgeving en de toelatingscriteria die van toepassing zijn om voor deze zorg en voorzieningen in aanmerking te komen.

Komt u in aanmerking voor (extra) zorg na uw ziekenhuisopname? 

Om in aanmerking te komen voor (extra) zorg, moet de zorg die u nodig heeft te maken hebben met uw behandeling in het ziekenhuis.

De wet- en regelgeving in: 

 • de Zorgverzekeringswet (ZvW)
 • de Wet langdurige zorg (Wlz; deze vervangt per 1 januari 2015 de AWBZ)
 • en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  bepalen of u na ontslag uit het ziekenhuis recht heeft op (extra) zorg.

De transferfunctionaris adviseert u hierbij en verzorgt samen met u een eventuele aanvraag voor indicatiestelling voor de ZvW en/of de Wlz.

Wilt u aanspraak maken op de WMO, dan moet u zelf contact opnemen met de gemeente waar u woont.

Welke zorgaanbieder mag de zorg leveren? 

Als u recht heeft op professionele zorg buiten het ziekenhuis, dan gaat de transferfunctionaris samen met u op zoek naar de meest passende zorg. U kunt een voorkeur voor een zorgaanbieder aangeven. Als de zorgaanbieder van uw voorkeur de zorg niet kan leveren, krijgt u de zorg vanuit de instelling of de zorgaanbieder die op dat moment beschikbaar is.

Maakt u al gebruik van een thuiszorgorganisatie of een andere zorginstelling? Geeft u dit dan door aan de verpleegkundige. De zorg na uw ontslag wordt dan aangevraagd bij deze organisatie. Als deze zorgaanbieder de (uitbreiding van) zorg niet kan bieden, gaat de transferfunctionaris op zoek naar een andere zorgaanbieder.

Wanneer begint de zorg na de ziekenhuisopname? 

In overleg met de zorginstelling die de zorg van Rijnstate overneemt, wordt de datum bepaald waarop u het ziekenhuis verlaat. De thuiszorg is (bijna) altijd in zeer korte tijd te regelen. De zorg kan direct beginnen; als het nodig is zelfs nog op de dag van ontslag. De verpleegkundige van de afdeling zorgt voor een verpleegkundige overdracht van informatie en het meegeven van eventuele recepten.

Soorten zorg als u na de ziekenhuisopname naar huis gaat 

De zorg na ontslag wordt gegeven door allerlei verschillende instellingen, in verschillende vormen. Bij welke instelling u terecht kunt, hangt ook af van het soort zorg dat u nodig heeft.

Thuiszorg  
Hierbij krijgt u thuis hulp bij de persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld wassen, aankleden, enz.) en verpleging (bijvoorbeeld wondverzorging).

Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) 
Dit zijn verpleegkundige handelingen, die onder eindverantwoordelijkheid van de medisch specialist van het ziekenhuis, worden uitgevoerd door een thuiszorgorganisatie.

Thuiszorg voor patiënten die terminaal zijn 
Dit is zorg die thuis geboden wordt aan patiënten in de laatste levensfase. De behandelend arts bepaalt of u in aanmerking komt voor terminale zorg. Hierbij wordt een levensverwachting van korter dan drie maanden uitgesproken. Terminale zorg is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor degene die gaat sterven als voor zijn naasten. Reguliere thuiszorgorganisaties leveren deze zorg. 24-uurs zorg is hierbij niet aan de orde.

Psychosociale zorg in de thuissituatie 
Het kan zijn dat u in de thuissituatie psychosociale begeleiding of hulp nodig heeft. Hiervoor wordt samengewerkt met o.a. instellingen als MEE, verslavingszorg en Algemeen Maatschappelijk Werk.
Deze zorg wordt niet vanuit Rijnstate opgestart. U kunt zich melden bij het WMO loket van uw gemeente. Zij kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Dagactiviteiten 
Op verschillende plaatsen in Arnhem en de regio kunt u terecht voor dagactiviteiten voor ouderen. Deze bieden een dagprogramma voor ouderen met een behoefte aan dagstructuur of dagactiviteiten in groepsverband. Deze vraag kan zich voordoen bij een (dreigend) sociaal isolement, geheugenproblematiek of psychiatrische problemen. Voor verschillende doelgroepen zijn verschillende vormen van dagactiviteiten beschikbaar. Deze zorg wordt niet vanuit Rijnstate opgestart. U kunt zich melden bij het WMO loket van uw gemeente. Zij kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Hulpmiddelen 
Voor hulpmiddelen en verpleeg-, gezondheids- en zelfzorgartikelen kunt u terecht bij de thuiszorgwinkels en/of diverse particuliere bedrijven. Er zijn hulpmiddelen als krukken, rolstoelen, bedverhogers, tilmiddelen en rollators verkrijgbaar. De meeste artikelen kunt u voor een bepaalde termijn lenen of huren. Sommige artikelen kunt u alleen kopen. Als het voor de inzet van thuiszorg noodzakelijk is dat er een hulpmiddel (bijvoorbeeld een hoog-/laagbed bij een terminale patiënt) nodig is, kunnen deze artikelen vanuit het ziekenhuis voor u worden aangevraagd door het transferbureau. In de meeste gevallen zult u deze zelf moeten regelen.

Huishoudelijke hulp 
Heeft u een ziekte of beperking waardoor u na uw ziekenhuisopname uw huishouden niet zelf kan doen? Dan kunt u hulp of ondersteuning aanvragen bij uw gemeente. De gemeente kijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Soorten zorg als u na de ziekenhuisopname niet (meteen) naar huis terug gaat 

TOP kamer (logeerkamer) 
Dit is een tijdelijke kamer in een verzorgingshuis, ook wel logeerkamer genoemd, waar mensen na een ziekenhuisopname (maximaal 6 tot 12 weken) kunnen verblijven. U komt in aanmerking voor opname in een TOP kamer als u meer (en op ongeplande momenten) verpleging, verzorging en begeleiding nodig heeft dan in de thuissituatie gegeven kan worden. Na het verblijf keert u weer terug naar uw eigen huis. Rijnstate kan ondersteunen bij het regelen van een TOP kamer indien u aan de gestelde criteria voldoet.

Geriatrische revalidatiezorg 
Geriatrische revalidatiezorg valt onder eindverantwoording van een ’specialist Ouderengeneeskunde‘. Geriatrische revalidatiezorg wordt geboden op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis. Alle activiteiten op een revalidatieafdeling staan in het teken van revalidatie en herstel. U heeft – en neemt – zoveel mogelijk de regie over uw eigen revalidatie. Uw naasten worden actief betrokken bij uw revalidatie. Alles is er op gericht om ervoor te zorgen dat u na een korte periode op een verantwoorde manier weer zelfstandig thuis kunt functioneren. Er geldt geen minimum leeftijd om in aanmerking te komen voor Geriatrische Revalidatiezorg. Het transferbureau verzorgt de indicatie hiervoor.

Verpleeghuisrevalidatie 
Dit is revalidatie voor mensen die voor hun ziekenhuisopname op verpleeghuis-of verzorgingshuisniveau functioneerden en die na een ziekenhuisopname moeten herstellen. Deze groep heeft al een WLZ indicatie (Wet langdurige zorg) . In verband met de verminderde train- en leerbaarheid wordt hier een langzamer traject doorlopen dan op een revalidatieafdeling. Alles is erop gericht om ervoor te zorgen dat u weer kunt functioneren zoals vóór uw ziekenhuisopname, zodat u weer terug kunt naar uw eigen woonomgeving.

Medisch specialistische revalidatiezorg in een revalidatiecentrum 
Uw revalidatie in een revalidatiecentrum vindt plaats door een gespecialiseerd team onder leiding van de revalidatiearts. U volgt een intensief revalidatieprogramma. Deze zorg richt zich over het algemeen op de (jongere) patiënten die voor de opname actief en zelfstandig waren. Uw behandelaar in het ziekenhuis overlegt met de revalidatiearts of u voor Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in aanmerking komt.

Verpleeghuis somatiek 
Dit is een verpleeghuis voor mensen die een ernstige lichamelijke beperking hebben. Hierdoor heeft u intensieve verzorging, begeleiding en verpleging nodig, omdat u nog maar weinig dingen zelf kunt. Ook is het belangrijk dat u de hele dag begeleiding krijgt. De verwachting is dat u niet meer terug kunt keren naar uw eigen woonomgeving.

Verpleeghuis psychogeriatrie 
Dit is een verpleeghuis speciaal voor mensen die lijden aan een geestelijke ouderdomsziekte, zoals dementie, en om die reden niet meer thuis kunnen wonen.

Hospice/ Palliatief bed 
Een hospice is een huis voor patiënten met een levensverwachting korter dan drie maanden. Een hospice kenmerkt zich door een huiselijke sfeer, terwijl er toch verpleegkundig personeel aanwezig is. Daarnaast zijn er gemotiveerde vrijwilligers aanwezig die de tijd nemen om de zieke en diens familie waar nodig te ondersteunen.
Er zijn ook verpleeghuizen met een speciale afdeling (palliatieve afdeling), waar de zorg voor deze categorie patiënten ook geboden kan worden.

Zorghotel 
Dit is een particuliere instelling die zorg op maat levert aan iedereen die zorg nodig heeft. Patiënten die kiezen voor een Zorghotel moeten zich vooraf goed laten informeren bij het betreffende Zorghotel en hun zorgverzekeraar over de kosten die zij zelf moeten betalen.

Verzorgingshuis 
Dit kan niet worden aangevraagd vanuit Rijnstate. Dit moet in de thuissituatie worden aangevraagd. Voor mensen die vanwege ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelfstandig kunnen wonen, zijn er mogelijkheden om in een verzorgingshuis te wonen. U komt hiervoor in aanmerking als u veel verzorging en begeleiding nodig heeft. Daarnaast ontvangt u daar ook alle verpleegkundige hulp als u die nodig heeft.

Wie betaalt de zorg na uw ziekenhuisopname? 

“Nederland verandert, de zorg verandert mee. In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of laag inkomen hebt, of u nu jong bent of oud. Dat blijft zo en daar mogen we trots op zijn. Maar de samenleving verandert. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren, veranderen. Als mensen langer thuis willen wonen, zal de zorg daarop moeten inspelen. Als mensen meer zelf willen regelen, moet dat kunnen. Als de zorgvraag blijft toenemen, zullen we nog beter op de kosten moeten letten. Zo kunnen we garanderen dat iedereen ook in de toekomst de zorg krijgt die nodig is.” Bron: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kosten van de zorg na een ziekenhuisopname worden betaald uit: 

 1. de Zorgverzekeringswet (uw zorgverzekering)
 2. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (via de gemeente waar u woont).
 3. Wet langdurige zorg (Wlz). Deze vervangt per 1-1-2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
 4. uw eigen financiële middelen
  Soms is een combinatie van bovenstaande financieringsvormen mogelijk.

1. De Zorgverzekeringswet (ZvW) 
Persoonlijke verzorging, verpleging, medisch specialistische verpleging, geriatrische revalidatiezorg, valt allemaal onder de basisverzekering volgens de ZvW. Om zeker te weten of u voor vergoeding in aanmerking komt, bekijkt u zelf uw polisvoorwaarden of informeert u bij uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de nazorg. Het ziekenhuis kan onmogelijk van alle patiënten bijhouden welke zorgpolissen met bijbehorende vergoedingsafspraken zijn afgesloten. In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Iedere verzekerde heeft een verplicht eigen risico (dit wordt per jaar vastgesteld door de overheid). U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Als het maximum van uw eigen risico voor het lopende jaar nog niet bereikt is, dan wordt dit bedrag verrekend door uw zorgverzekeraar.

2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Als u begeleiding (individueel of in groepsverband) nodig heeft in het dagelijkse leven, of ondersteuning bij het huishouden, kunt u via uw gemeente aanspraak maken op de WMO. Voor deze zorg, hulpmiddelen en voorzieningen geldt een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt eens per vier weken een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website: www.hetcak.nl.

3. De Wet Langdurige Zorg (Wlz) 
Mensen willen langer thuis wonen. Als u niet meer thuis kunt wonen zonder zware zorg, komt u in aanmerking voor een plek in een instelling. Daar is de hele dag intensieve zorg en toezicht beschikbaar. Wie toch graag thuis wil blijven, kan er voor kiezen deze zware zorg thuis te krijgen, bijvoorbeeld met een Persoons Gebonden Budget (PGB). Zware zorg blijft in de toekomst gegarandeerd. De wet die dit regelt, heet de Wet langdurige zorg (Wlz). Om voor deze zorg in aanmerking te komen moet er een indicatie gesteld worden door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor zorg via de Wlz geldt ook een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt eens per vier weken een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op de website: www.hetcak.nl. U kunt ook bellen naar 0800-1925 (bij vragen over zorg na ontslag thuis), of naar 0800-0087 (bij vragen over zorg na ontslag in een andere instelling).

4. Eigen financiële middelen 
Uiteraard kunt u ook met uw eigen geld zorg, hulpmiddelen en voorzieningen inkopen.

Mogelijke extra kosten tijdens uw ziekenhuisopname 

Er komt een moment dat uw arts aangeeft dat het medisch gezien niet langer nodig is dat u opgenomen blijft in het ziekenhuis. Als is vastgesteld dat naar huis gaan niet direct haalbaar is, wordt u aangemeld voor een (tijdelijke) opname in een instelling. Als er dan niet direct plaats voor u is in een andere zorginstelling, dan moet u in het ziekenhuis wachten op een plaats. U ligt dan feitelijk in een zogenaamd ‘verkeerd bed’. Als dit het geval is gaat uw eigen bijdrage volgens de Wlz al wel in, terwijl u nog in het ziekenhuis verblijft. Meestal duurt het geruime tijd voor u de rekening(en) ontvangt. Het transferbureau zal proberen om zo snel mogelijk een andere plaats te zoeken waar de juiste zorg geboden kan worden zodat u het ziekenhuis kunt verlaten.

Uw plichten rondom ontslag 

Medewerking aan ontslag 
Wanneer u bij ons bent opgenomen, moet u ook meewerken aan het ontslag. Als u niet langer in aanmerking komt voor ziekenhuiszorg, moet u óf naar huis óf naar een andere zorginstelling. Uw verblijf in het ziekenhuis is dan niet langer mogelijk en wordt ook niet door de zorgverzekeraar vergoed. Helaas kunnen wij niet in gaan op eventuele verzoeken voor een langer verblijf in het ziekenhuis. Het ziekenhuis is niet langer de beste plek voor u om te verblijven. En het zou ook nadelig zijn voor andere patiënten die wachten op opname of behandeling. Als uw behandelaar van mening is dat u niet langer in het ziekenhuis hoeft te verblijven, dan zult u, onder meer met hulp van onze transferfunctionarissen, uit moeten kijken naar andere mogelijkheden. Het is ook van belang dat uw familie en/of naasten op de hoogte zijn van het feit dat medewerking aan ontslag een verplichting is voor de patiënt.

Informeren van medebehandelaars 
Bij het regelen van nazorg draagt de transferfunctionaris van Rijnstate uw gegevens over aan de organisaties/professionals die na uw ontslag uit het ziekenhuis voor u gaan zorgen. U kunt hierbij denken aan de thuiszorgorganisatie, het verpleeghuis, verzorgingshuis, zorghotel, uw huisarts en de apotheek. Omdat zij de behandeling van het ziekenhuis overnemen, zijn deze organisaties/professionals volgens de wet ’medebehandelaars‘. Dit betekent dat zij recht hebben op informatie over uw behandeling in het ziekenhuis en de verwachtingen omtrent uw herstel. Dit betekent ook dat zij recht hebben op alle informatie die nodig is om uw behandeling voort te zetten. Wij vragen u toestemming (met uw handtekening) om deze gegevens door te mogen sturen.

Heeft u nog vragen? 

Stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige op de afdeling of aan de medewerkers van het Transferbureau. Deze afdeling is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op 088 - 005 6629.

Deze informatie voor patiënten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ©Rijnstate, augustus 2015.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: