Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Psychologisch onderzoek bij kinderen

Uw kind is door een medisch specialist naar de afdeling Medische Psychologie verwezen voor een psychologisch onderzoek. Hier leest u meer hierover. Ook vindt u informatie over hoe u uw kind op het onderzoek kunt voorbereiden. Het onderzoek kan in opzet verschillen, afhankelijk van de leeftijd van uw kind, het probleem en/of de vraagstelling van u of de specialist. Het is daarom mogelijk dat de procedure afwijkt van wat hier vermeld staat.

De gang van zaken tijdens het psychologisch onderzoek 

Een psychologisch onderzoek bij kinderen kan op verschillende manieren plaatsvinden. Meestal hebben eerst de ouders/verzorgers een gesprek met de psycholoog. In sommige gevallen komen ouders en kind samen naar het eerste gesprek.

Het eerste gesprek 
In het eerste gesprek stelt de psycholoog onder andere vragen over de ontwikkeling, de leefsituatie van uw kind en het probleem waarvoor u komt. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Het is wenselijk dat beide ouders of verzorgers bij het eerste gesprek aanwezig zijn om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Als u uw kind alleen opvoedt, is dit uiteraard niet van toepassing.

Testonderzoek 
Het testonderzoek vindt kort na het eerste gesprek plaats en duurt één of twee ochtend(en). De ouders zijn in de meeste gevallen niet bij het testonderzoek aanwezig. Het testonderzoek wordt meestal uitgevoerd door de psychologisch medewerker of stagiair in opleiding tot psycholoog. Als het kind heel jong is (baby of peuter), zijn de ouders meestal wel aanwezig bij het testonderzoek. Het testonderzoek duurt dan anderhalf tot twee uur.

Uitslag gesprek 
Na het testonderzoek worden de bevindingen van de psycholoog en de testresultaten in het uitslaggesprek met de ouders en eventueel het kind besproken. In overleg wordt bekeken of vervolgafspraken zinvol zijn of dat er mogelijkheden zijn voor hulpverlening buiten het ziekenhuis. Na dit gesprek volgt een schriftelijke rapportage aan de specialist die u verwezen heeft en de ouders zelf. Derden krijgen alleen een kopie van het rapport als u daarvoor apart schriftelijk toestemming gegeven heeft.

Psychologisch onderzoek 

De psycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de vaardigheden en de eventuele problemen van uw kind te krijgen. Dit doet hij/zij met behulp van het gesprek met u, het gesprek met uw kind en de verschillende testen.

Afhankelijk van de vraagstelling kunnen verschillende zaken getest worden. Het onderzoek kan bestaan uit een intelligentietest, een ontwikkelingstest of een geheugen- of aandachtstest. Soms vindt er een persoonlijkheidsonderzoek plaats om beter inzicht in het karakter van het kind te krijgen. Ook kan er onderzoek worden gedaan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. Uw kind beantwoordt vragen en voert opdrachten uit, die aangepast zijn aan het niveau van uw kind. Ook kijken naar het spel van uw kind kan tot de mogelijkheden behoren, met name bij jonge kinderen. 

Voorbereiding kind 

U kunt uw kind vertellen dat hij/zij naar iemand toegaat die veel van kinderen weet en die aan hem/haar wat vragen stelt. Ook kunt u zeggen dat uw kind tekeningen mag maken, puzzeltjes en werkjes krijgt die een beetje lijken op schoolse activiteiten.

Bereid uw kind erop voor dat u hier niet bij bent omdat u zelf op dat moment in de wachtruimte verblijft of dat u in een kamer in de buurt een gesprek heeft met de psycholoog.

Als uw kind zelf een idee heeft wat de aanleiding is voor het onderzoek, kunt u erbij vertellen dat u met zijn allen naar het psychologische onderzoek toegaat om een oplossing te zoeken voor dat probleem.

Het is van belang dat uw kind goed uitgerust is.

Onderzoekskwaliteit 

De psychologen die bij de afdeling Medische Psychologie werken, hebben verschillende opleidingstrajecten gevolgd. Er werken klinische psychologen, gezondheidszorgpsychologen, gezondheidszorgpsychologen in opleiding en basispsychologen. Ook psychologen in opleiding zijn op de afdeling werkzaam.

Klinisch psychologen en gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het BIG-register. De andere psychologen werken onder supervisie van een gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in de het BIG-register. Voor verdere informatie hierover kunt u de website van het Kinder Psychiatrisch Centrum (www.rebis-kpc.nl) raadplegen. 

Ziekte/verhindering 

Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling Medische Psychologie. Het telefoonnummer in Rijnstate Arnhem is 088 - 005 7761. Het telefoonnummer in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar is 088 - 005 9544.

Beroepsgeheim 

De psycholoog en de psychologisch medewerker hebben een beroepsgeheim. We werken in het ziekenhuis met een Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Met uw toestemming en/of die van uw kind worden gegevens in dit dossier opgenomen. Wij geven andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis (zoals de huisarts) alleen informatie met uw toestemming.

Inzagerecht 

Inzagerecht in het dossier is volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) geregeld. U heeft recht op inzage, correctie, blokkering of een afschrift van de rapportage van een onderzoek of behandeling. Voor kinderen onder de 12 jaar hebben de ouders of verzorgers inzagerecht. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben zowel de ouders als de kinderen inzagerecht. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf hun dossier inzien en moeten toestemming geven als de ouders inzage in het dossier willen. Uw kind kan erop rekenen dat wat hij of zij vertelt ook met u als ouder kan worden besproken. De leeftijd en de wens van uw kind spelen hierbij een rol. Als u het dossier in wenst te zien, kunt u contact opnemen met de psycholoog.

Kwaliteitsbewaking 

De psychologen moeten zich houden aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van psychologen (NIP). Psychologen van Rijnstate zijn geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog (of in opleiding daartoe) en/of klinisch psycholoog. Zij vallen onder het tuchtrecht van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). De psycholoog is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en gebonden aan de beroepscode. Bij deze instantie kunt u ook terecht met vragen: 

NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
www.psynip.nl 

BIG-register
www.bigregister.nl 

Vragen 

De psycholoog streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Begrijpt u iets niet of bent u ergens ontevreden over? De psycholoog bespreekt dit graag met u. Lost dit niets op? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Als u verder nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de afdeling Medische Psychologie.

Telefoonnummers 

Afdeling Medische Psychologie:
Rijnstate Arnhem 088 - 005 7761
Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar 088 - 005 9544

Meer informatie 

Meer informatie over de psycholoog werkzaam in het ziekenhuis kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging Landelijke Vereniging Medisch Psychologen (LVMP): www.lvmp.nl

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: