1. Controle en nazorg
Liesbreukoperatie
Patient man zit in wachtkamer met telefoon

Controle en nazorg

U wordt de eerste werkdag na uw ontslag op een afgesproken tijdstip gebeld door een medewerker van ons liesbreukteam. Zij bespreekt met u of het thuis goed gaat en stelt u een aantal vragen over uw gezondheidstoestand. Er is ook al een afspraak gepland voor een telefonische nacontrole bij uw chirurg. Deze vindt plaats na ongeveer zes weken. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven of u nog een poliklinisch bezoek aan de chirurg wenst.

Mogelijke complicaties

Zoals bij iedere operatie is ook bij een liesbreukoperatie een beperkte kans op complicaties. Deze kans is bij een kijkoperatie (laparoscopische ingreep) niet hoger dan bij de klassieke operatie. Wij realiseren ons dat deze opsomming van mogelijke complicaties ongerustheid kan geven. Toch vinden wij het belangrijk om een aantal problemen te beschrijven die mogelijk optreden na een liesbreukoperatie. De artsen en verpleegkundigen zijn bij de controles alert op deze problemen.

Lees meer over mogelijke complicaties