Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Geriatrische Traumatologie

U bent in het ziekenhuis gekomen via de spoedeisende hulp. Omdat u een botbreuk heeft en ouder bent dan zeventig, verblijft u voor en na uw operatie op de afdeling Geriatrische Traumatologie. Deze afdeling is een onderdeel van het specialisme Orthopedie/Chirurgie. Hier leest u informatie over uw verblijf bij Geriatrische Traumatologie. 

Speciale afdeling 

Geriatrische Traumatologie is een speciale afdeling voor patiënten van zeventig jaar of ouder met een botbreuk. Meestal gaat het om patiënten met een heup- of bovenbeenbreuk. Vaak is er ook sprake van een andere aandoening, zoals diabetes mellitus, COPD, hart- en vaatziekten, Parkinson of dementie.

Door een eventuele bijkomende aandoening en uw hoge leeftijd heeft u tijdens het verblijf in het ziekenhuis meer kans op het krijgen van complicaties. Bijvoorbeeld een urineweginfectie, een longontsteking, ondervoeding en/of een delier (acute verwardheid). De afdeling Geriatrische Traumatologie beschikt over een team van deskundigen die erop gericht zijn om deze complicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Zo kunt u optimaal herstellen. 

Uw behandelteam 

De orthopeed/chirurg is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor uw operatie. De zaalarts is een orthopeed in opleiding en neemt samen met de verpleegkundig specialist de dagelijkse medische zorg op zich. De verpleegkundig specialist coördineert de zorg en informeert u en/of uw familie over het beloop van de opname. Daarnaast is er een geriater aanwezig, die vooral betrokken is bij de zorg van uw eventuele andere aandoeningen, zoals hart- en longziekten. De geriater besteedt extra aandacht aan het voorkomen van complicaties en evalueert uw medicatiegebruik. Het behandelteam bestaat verder uit verpleegkundigen van de afdeling, fysiotherapeuten, diëtisten en activiteitenbegeleidsters. 

Werkwijze 

Op de afdeling Geriatrische Traumatologie is er sprake van een intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen het behandelteam. De zaalarts, geriater en verpleegkundig specialist volgen nauwlettend de voortgang van uw herstel. Na de operatie is het belangrijk dat u zo snel mogelijk gaat bewegen. Bij langdurig in bed liggen, neemt het risico op complicaties toe en gaan uw conditie en spierkracht achteruit. Hierdoor kan het herstel trager verlopen. De verpleegkundige en fysiotherapeut helpen u bij het herstel. De diëtist wordt ingeschakeld als blijkt dat u onvoldoende eetlust heeft. 

Activiteitenbegeleiding 

Van maandag tot en met vrijdag is er van 10.00 tot 13.00 uur een activiteitenbegeleidster op de afdeling. Zodra u in een stoel kunt zitten, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten, zoals krant lezen, muziek luisteren of een spel. Ook wordt er samen geluncht. Deze activiteiten dragen bij aan uw herstel en worden gezien als een onderdeel van uw behandeling. 

Zorggesprek 

De verpleegkundige inventariseert kort na uw operatie met u en uw familie welke zorg u nodig heeft om terug te keren naar uw eigen woonomgeving. Als u zelfstandig thuis of in een verzorgingshuis woont, kan het zijn dat u na uw ziekenhuisopname nog niet terug naar huis kunt. Tijdelijk revalideren in een verpleeghuis is dan noodzakelijk. De verpleegkundige legt u uit wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Is er tijdens de opname sprake geweest van een delier (acute verwardheid), dan komt u in aanmerking voor een speciaal revalidatietraject. Tijdens dit traject is er naast aandacht voor uw lichamelijke revalidatie ook aandacht voor het herstel van uw geestelijk functioneren. 

Overplaatsing

Zodra het behandelteam constateert dat uw herstel voorspoedig verloopt en de intensieve begeleiding niet meer noodzakelijk is, kunt u overgeplaatst worden naar een van de andere afdelingen van Orthopedie/Chirurgie. De medische zorg wordt dan overgenomen door de zaalarts van de betreffende afdeling. Zolang u in het ziekenhuis verblijft, zetten de eerder betrokken verpleegkundig specialist, fysiotherapeut en diëtiste hun behandeling bij u voort. 

Wij begrijpen het wanneer u en uw familie deze overplaatsing mogelijk als niet prettig ervaren. Toch is deze werkwijze noodzakelijk om zoveel mogelijk kwetsbare patiënten met een botbreuk de intensieve zorg op deze gespecialiseerde afdeling te kunnen bieden. 

Poliklinische nabehandeling

Na uw ontslag uit het ziekenhuis, komt u nog een keer op de polikliniek Orthopedie/Chirurgie voor controle van uw botbreuk. Meestal komt u bij de verpleegkundig specialist op controle. Bij uw afspraak staat vermeld of u vooraf een röntgenfoto moet maken op de afdeling Radiologie. Het kan zijn dat er voor u aansluitend een afspraak bij de geriater is gemaakt. De geriater bespreekt met u een aantal onderwerpen, zoals het verloop van uw herstel, de oorzaak van het vallen en het onderzoek en de eventuele behandeling van botontkalking (osteoporose). Is er tijdens uw ziekenhuisopname sprake geweest van een delier, dan bespreekt de geriater met u het herstel hiervan. 

Wij vragen u om voor dit polikliniekbezoek een actuele medicatielijst of uw medicijndoosjes/medicijnrol mee te nemen. 

Heeft u suggesties of een klacht? 

De medewerkers van Geriatrische Traumatologie willen u goede zorg verlenen. Wanneer u suggesties, opmerkingen en/of klachten heeft, kunt u deze kenbaar maken aan degene die het betreft of aan een van de andere medewerkers van de afdeling. Zij kunnen dan bekijken hoe zij uw klacht op kunnen lossen of voortaan kunnen voorkomen. Dit is in uw belang, maar misschien ook in dat van anderen. 

Vragen 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan een van de verpleegkundigen van de afdeling. 

Telefoonnummers 

B5 (Geriatrische) Traumatologie 088 - 005 6759
B5 Orthopedie 088 - 005 6535

Polikliniek Orthopedie: afspraken verzetten/vragen 088 - 005 7744
Polikliniek Geriatrie: afspraken verzetten/vragen 088 - 005 7730

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: