De behandeling van diabetes
Patiënt in rolstoel met medewerker patiëntenvervoer in de gang

Arianne van Bon: ‘De kunstalvleesklier geeft mensen met diabetes hun leven terug!’

Een ap­pa­raat dat de bloed­sui­kers con­tro­leert en uit zich­zelf in­su­li­ne (en glu­ca­gon) toe­dient zo­dat je nooit meer hoeft te re­ke­nen voor­dat je eet of sport. Dat is de droom van el­ke dia­be­te­spa­ti­ënt. En de­ze op­los­sing is dich­ter­bij dan ooit. In­ter­nist Ari­an­ne van Bon, al sinds 2009 als arts-on­der­zoe­ker nauw ver­bon­den aan het on­der­zoek, aan het woord over de kunst­ma­ti­ge al­vlees­klier.

Wat is een kunst­ma­ti­ge al­vlees­klier?

"Dit sys­teem be­staat uit een kast­je dat je aan je broek­riem hangt en een twee­tal in­fuus­sys­te­men in je buik­huid, met twee on­der­huid­se sen­so­ren die con­ti­nu de bloed­sui­ker me­ten. Als de bloed­sui­kers om­hoog gaan, dan krijg je door het kast­je in­su­li­ne toe­ge­diend. Als de bloed­sui­kers heel hard naar be­ne­den gaan of de­ze komt on­der een be­paal­de waar­de, dan krijg je glu­ca­gon toe­ge­diend. Er zijn ook an­de­re kun­st­al­vlees­klie­ren op de markt, maar het ver­schil met het kast­je van In­re­da, waar ik bij be­trok­ken ben, is dat de­ze niet al­leen in­su­li­ne kan toe­die­nen, maar ook glu­ca­gon. Op el­ke ver­an­de­ring van de bloed­sui­kers wordt ge­re­a­geerd."

Wat zijn de voor­de­len van dit sys­teem?

"Je hoeft niets meer zelf te doen. De mens is er tus­sen­uit. Als dia­be­te­spa­ti­ënt moet je al­tijd na­den­ken voor je gaat eten, hoe­veel kool­hy­dra­ten zit­ten er in de maal­tijd?"

Internist Arianne van Bon.

"Maar ook moet je er­over na­den­ken wat je gaat doen na het eten: ga je fiet­sen? Ga je ach­ter je bu­reau zit­ten? Dit heeft in­vloed op de bloed­sui­ker en dus op de hoe­veel­heid in­su­li­ne die ge­spo­ten moet wor­den. Dit di­lem­ma heb­ben men­sen met dia­be­tes de he­le dag. Som­mi­ge men­sen schom­me­len snel, bij­voor­beeld al als ze een exa­men heb­ben. En af­ge­lo­pen zo­mer was er een hit­te­golf. Dit is ook heel las­tig voor dia­be­te­spa­ti­ën­ten. El­ke dag is an­ders. Je bent er de he­le dag mee be­zig. En spon­ta­ne ac­ties zijn vaak heel on­han­dig bij dia­be­tes."

En de re­sul­ta­ten?

"De re­sul­ta­ten zijn in­druk­wek­kend. Uit de test­pe­ri­o­de kwam naar vo­ren dat de bloed­sui­ker­waar­den veel sta­bie­ler blij­ven. Dit komt door­dat het kast­je di­rect bij­stuurt als het no­dig is. Eén per­soon ge­bruikt het kast­je in­mid­dels tien maan­den en zit 98% van de tijd tus­sen de 4 en 10 mmol/l, het goe­de ge­bied. Dit wordt de toe­komst! Zelfs toen het ap­pa­raat nog veel gro­ter was, wa­ren de proef­per­so­nen al te­vre­den en en­thou­si­ast. Eén van de proef­per­so­nen maak­te de op­mer­king: 'je bent ge­woon van je dia­be­tes af met dit ap­pa­raat!' Waar­na ik dacht: wat zeg je nu ei­gen­lijk? Je moet een gro­te ak­te­tas mee­sjou­wen, een tas voor je op­laad­ba­re ac­cu en zelfs nu vind je al dat je van je ziek­te af bent? Dit geeft aan hoe be­lang­rijk het is. Er valt nog wel wat te doen hoor, de tech­niek moet nog be­ter, het ap­pa­raat klei­ner en de alar­men moe­ten zach­ter want die zijn nu vre­se­lijk hard. Maar de proef­per­so­nen wil­den hem lie­ver niet meer te­rug­ge­ven, dus dat zegt ge­noeg."

Zit­ten er ook na­de­len aan het sys­teem?

"Het is tech­niek. Als de tech­niek het niet doet, werkt het sys­teem niet en zal de het pa­ti­ënt het weer zelf moe­ten doen. Dan gaan de bloed­sui­kers om­hoog of om­laag en ben je toch weer met de dia­be­tes be­zig. Daar­om moet je al­tijd je noodset bij je heb­ben. Een an­der na­deel is dat de vaar­dig­he­den ver­lo­ren gaan als je het niet meer zelf hoeft te doen. Een nood­pro­to­col moet dus pa­raat zijn voor het ge­val het ap­pa­raat stuk gaat."

Is het sys­teem ge­schikt voor al­le dia­be­te­spa­ti­ën­ten?

"In the­o­rie werkt het sys­teem bij al­le pa­ti­ën­ten, maar hier gaan we nog heel goed naar kij­ken. Voor­lo­pig in­clu­de­ren we al­leen pa­ti­ën­ten met dia­be­tes ty­pe 1. Een groot deel van men­sen met ty­pe 2 dia­be­tes heb­ben geen in­su­li­ne no­dig. Zij kun­nen met me­di­cij­nen en leef­stijl­be­ge­lei­ding vaak al goed uit de voe­ten."

Meer informatie

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: