Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Afdeling Neurologie

U bent opgenomen of wordt opgenomen op de afdeling Neurologie. Hier leest u meer over de gang van zaken op de afdeling.

De afdeling Neurologie bevindt zich op de vijfde etage en bestaat uit twee vleugels. A5 vleugel 1 heeft achttien bedden voor patiënten met verschillende neurologische aandoeningen. Op A5 vleugel 4 bevindt zich de stroke unit met elf bedden. De andere bedden zijn voor de afdeling Cardiologie. 

De stroke unit 

Op deze unit worden patiënten opgenomen die net een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad. Er wordt snel onderzoek gedaan naar de oorzaak van het herseninfarct of de hersenbloeding. Vervolgens kan in een vroeg stadium met de behandeling worden gestart, onder andere door een doeltreffende revalidatie. De snelle diagnostiek en behandeling op de stroke unit zal de toekomstverwachting gunstig beïnvloeden. Meer informatie vindt u in de folder ‘De stroke unit’.

Afdelingsteam 

Het afdelingsteam bestaat uit:

Afdelingshoofd 
Het verpleegkundig afdelingshoofd heeft de leiding over de afdeling Neurologie. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid over de verpleegkundige zorg op de afdeling.

Verpleegkundigen 
De verpleegkundigen op de afdeling Neurologie werken volgens het systeem van geïntegreerde verpleging. Dit betekent dat een verpleegkundige verantwoordelijk is voor alle zorg rond de patiënten die hem of haar zijn toegewezen. Gedurende de dag-, avond- en nachtdienst is steeds een verpleegkundige voor een aantal patiënten verantwoordelijk. De verpleegkundigen op de afdeling Neurologie zijn getraind in neuro-revalidatie. De verpleegkundigen overleggen dagelijks met elkaar en met de arts, zodat de verpleegkundige die u verpleegt goed op de hoogte is van uw gezondheidstoestand. Met vragen kunt u bij de verpleegkundige terecht die verantwoordelijk is voor uw kamer. De namen van de verpleegkundigen die op dat moment aanwezig zijn, staan op het witte bord tegenover de ‘teampost’.

Voedingsassistenten 
Zij delen het eten en drinken rond en bespreken met u de keuze maaltijden. Wanneer u wensen, vragen of klachten op het gebied van de voeding heeft, kunt u bij een van hen terecht.

Binnen Rijnstate gaat het personeel uiterst zorgvuldig om met het eten dat u krijgt. Zij houden zich aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat ook u weet hoe u met de door ons verstrekte voeding en met eventueel meegebrachte etenswaren het best kunt omgaan. Zo helpt u mee te voorkomen dat u ziek wordt door het eten van ‘besmet’ voedsel. De voedingsassistenten zullen u desgevraagd een folder met adviezen over voedselveiligheid geven.

Afdelingsassistenten 
De afdelingsassistenten houden de afdeling schoon en maken de bedden op van de patiënten die uit bed mogen.

Afdelingssecretaresse 
Zij verzorgt tijdens de opname alle administratie. In verband met het verwerken van opdrachten heeft zij toegang tot uw medisch dossier.

Fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist 
Deze therapeuten zijn nauw verbonden met de afdeling Neurologie. Zij vervullen een belangrijke rol in het revalidatieproces en horen bij het behandelteam. De neuroloog is hoofdbehandelaar binnen het behandelteam.

Bij het revalidatieproces zijn verschillende behandelaars betrokken: 

  • De revalidatie arts begeleidt het traject van het ziekenhuis naar het vervolgtraject binnen de revalidatie. Ook beoordeelt de revalidatiearts mede of u naar een revalidatiecentrum gaat voor het natraject of naar een revalidatieplek in een verpleeghuis. De revalidatiearts geeft tenslotte ook advies over poliklinische revalidatie.
  • De logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen op gebied van het aangezicht, het spreken, de taal en het slikken. Afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis stelt zij een behandelplan op. De therapie bestaat bijvoorbeeld uit sliktraining, verminderen van woordvindingsproblemen of duidelijk leren spreken. Het doel is om u weer zo communicatief mogelijk te maken en het slikken te verbeteren.
  • De fysiotherapeut behandelt voornamelijk stoornissen in houding en beweging. Eerst vindt er een uitgebreid onderzoek plaats. Daarna wordt de behandeling afgestemd op de gevonden problematiek. Afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt, bestaat de therapie uit oefentherapie op bed, zitten, staan en zo mogelijk lopen. De nadruk ligt op het weer zelfstandig functioneren.
  • De ergotherapeut houdt zich bezig met het vergroten van de zelfstandigheid bij dagelijkse activiteiten. Eerst worden de lichamelijke en neuro-psychologische gevolgen van de beroerte in kaart gebracht. De behandeling wordt hier op afgestemd en bestaat bijvoorbeeld uit het trainen van de aangedane arm-/handfunctie, het leren rijden met de rolstoel en het opnieuw leren wassen en aankleden.

Overige disciplines komen in consult indien nodig, denk hierbij aan: 

  • diëtiste
  • maatschappelijk werk
  • geestelijke verzorging
  • palliatief team
  • transferverpleegkundige

Medisch behandelteam 

Het medisch behandelteam bestaat uit neurologen, specialisten in opleiding, co-assistenten en zo nodig andere specialisten (bijv. revalidatie arts). De neuroloog die u behandelt, draagt de eindverantwoordelijkheid over de medische zorg die aan u wordt verstrekt.

Hoofdbehandelaar 
Uw hoofdbehandelaar is de medisch specialist die verantwoordelijk voor u is tijdens uw opname. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die u kent van de polikliniek of de arts die u opgenomen heeft.

Is uw hoofdbehandelaar niet aanwezig, dan neemt een collega van hetzelfde specialisme het over.

Het kan voorkomen dat onderzoek en/of behandeling door verschillende specialisten wenselijk is. Zij adviseren dan uw behandelend neuroloog over bepaalde aspecten van uw ziekte of algehele toestand. Soms dragen zij zorg voor een deel van de behandeling. Het is mogelijk dat de neuroloog de behandeling in zijn geheel overdraagt aan een andere specialist. Het gevolg kan zijn dat u dan naar een ander afdeling wordt overgeplaatst.

Arts-assistent 
Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen. Zij hebben de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de medische zorg op de afdeling onder leiding van de neuroloog. Dit betekent dat u als patiënt het meeste contact hebt met de specialist in opleiding.

Coassistenten 
Coassistenten zijn medische studenten in opleiding tot arts.

Gang van zaken 

Dagelijks komt de arts assistent bij u langs. Vooraf wordt uw ziektegeschiedenis en huidige situatie besproken door de neuroloog, arts assistent en de verpleegkundige. De neuroloog komt twee keer per week met de arts assistent bij u langs. De visite is ook een moment om vragen te stellen.

Als zich (nieuwe) klachten voordoen, dan horen de artsen dit graag van u. Naast de dagelijkse visite van de arts assistent is er nog een wekelijks overleg, het zogenaamde MDO (multidisciplinair overleg). Hierin bespreken artsen, verpleegkundigen en verschillende therapeuten uw situatie en maken afspraken over uw behandeling en revalidatie.

Dienst 

In het weekend, ‘s avonds en ‘s nachts heeft een van de arts assistenten en/of een van de neurologen dienst. Zij zijn er voor de opvang van acute problemen. De verpleegkundigen kunnen de arts altijd telefonisch bereiken.

Gesprek met de arts 

Voor een gesprek met de arts assistent, bijvoorbeeld samen met uw familie, kunt u een afspraak maken in overleg met de verpleegkundige en arts assistent. Voor een familiegesprek staat 15 minuten gepland. Het is raadzaam thuis al te bedenken welke vragen u wilt stellen. Zo kan de arts assistent tijdens het gesprek uw vragen kort en krachtig behandelen en u toch optimaal informeren. 

Gesprek met de verpleegkundige 

Na het artsengesprek zal de verpleegkundige een zorg/ontslaggesprek met u plannen. Dit gesprek is gericht op de zorg, samenwerking familie/verpleegkundige rondom de zorg van de patiënt. Er zal besproken worden of het medisch behandelplan duidelijk is. Tevens zal het natraject met u doorgesproken worden, zodat samen gekeken kan worden wat er nodig is om u verantwoord met ontslag te laten gaan, wanneer u medisch uitbehandeld bent. Het is altijd mogelijk om zelf een zorg/ontslag gesprek met de verpleegkundige aan te vragen, wanneer er onduidelijkheden zijn. 

Elektronisch patiëntendossier (EPD) 

Alle gegevens rondom en tijdens uw opname worden genoteerd in het elektronisch patiëntendossier. Wilt u een inzage in dit dossier dan dient dit vooraf besproken te worden met de arts-assistent.

Afdelingszaken 

Bezoek 
Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, zult u waarschijnlijk bezoek ontvangen. De ervaring leert dat meer dan twee bezoekers per patiënt meestal te vermoeiend of te belastend is voor u of andere patiënten. Het beste kunt u een familielid vragen een goede spreiding van het bezoek te regelen. U kunt zowel ’s middags als ’s avonds bezoek ontvangen. Kijk voor de actuele bezoektijden op www.rijnstate.nl.

Bij bijzondere omstandigheden is er altijd overleg mogelijk over afwijkende bezoektijden. Rust is echter belangrijk voor uw herstel en dat van andere patiënten. Te veel en te vaak bezoek kan nadelig werken. Voor informatie en met vragen kan het bezoek altijd bij een verpleegkundige terecht. Kostbaarheden en groot geld kunt u beter meegeven aan uw relaties. Bij verlies of diefstal kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld

Contactpersoon 
U wordt gevraagd om binnen de familie/relaties één contactpersoon aan te wijzen. Deze contactpersoon kan op alle tijden van de dag (avond en nacht) bellen, maar bij voorkeur na 10.00 uur ‘s ochtends.

Nazorg 
De behandelend arts bespreekt voor uw vertrek de nazorg met u. Hij vertelt u wanneer u wordt verwacht voor de nacontrole. Als u thuis nog medicijnen moet blijven gebruiken, worden de recepten vanuit de ziekenhuisapotheek naar uw eigen apotheek gefaxt. U kunt uw medicatie dan bij uw eigen apotheek ophalen. In bijzondere omstandigheden wordt de medicatie thuisgebracht. De arts informeert tevens uw huisarts, meestal schriftelijk. In deze ontslagbrief staan alle gegevens over uw behandeling en nazorg. Bij problemen thuis kunt u contact opnemen met de huisarts.

De verpleegkundige evalueert in het zorg/ontslaggesprek het verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast zal hij/zij met u bespreken wat u thuis kunt verwachten en welke maatregelen u eventueel thuis moet treffen. Alles wat niet duidelijk is, kunt u in het zorg/ontslaggesprek naar voren brengen.

Ontslag 
Meestal wordt één tot twee dagen van tevoren met u overlegd over het
ontslag. Het tijdstip van ontslag volgt in overleg met de verpleegkundige. Uw familieleden of kennissen kunnen u op de afdeling komen ophalen. Indien vervoer per taxi of ambulance noodzakelijk is, dan wordt dit door het ziekenhuis geregeld. Mogelijk is, dat hier eigen kosten aan verbonden zijn, dat zal door de verpleegkundige gemeld worden.

Patiëntenwet 

In de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, (WGBO), patiëntenwet genoemd, worden de rechten en plichten van de patiënt en zorgverlener geregeld. De wet regelt onder andere het recht op informatie en inzage in uw patiëntendossier. Meer hierover leest u in de folder 'Uw rechten en privacy'. Voor het geven van informatie aan derden vragen wij vooraf toestemming aan u. In de folder 'Klachten' wordt beschreven hoe u met klachten kunt omgaan.

Aansprakelijkheid 

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Hieronder vallen ook trouwringen, kleding, brillen en eventuele kunstprothesen. Na een spoedopname kunt u uw waardevolle bezittingen beter zo snel mogelijk aan familie of kennissen meegeven.

Tot slot 

De medewerkers van de afdeling Neurologie willen goede zorg verlenen, naar uw tevredenheid. Als u suggesties, opmerkingen en/of klachten hebt, kunt u deze kenbaar maken aan degene die het betreft of aan een van de medewerkers van de afdeling. Deze kunnen dan bekijken hoe zij uw klacht op kunnen lossen, of voortaan kunnen voorkomen. Dit is in uw belang en misschien ook in dat van anderen.

Vragen 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan een van de verpleegkundigen van de afdeling of aan de behandelend arts.

Telefoonnummers 

A5 neurologie: 088 - 005 65 53
A5 neurologie stroke unit: 088 - 005 65 49
Secretaresse: 088 - 005 65 43

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!