Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Afdeling Interne geneeskunde en Nefrologie

U bent opgenomen op de afdeling Interne geneeskunde en nefrologie. Incidenteel worden hier ook patiënten voor andere vakgebieden opgenomen. Hier vindt u informatie over deze afdeling en het team dat u behandelt/verpleegt.

Informatie voor patiënten van Rijnstate 

De afdeling 

De afdeling telt 19 bedden. Deze zijn verdeeld over één-, twee-, drie- en vierpersoonskamers. De patiënten worden hier "gemengd verpleegd", dat wil zeggen dat, waar nodig, mannen en vrouwen op dezelfde kamer verpleegd worden. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aan de verpleegkundige kenbaar maken. Er zal dan naar een oplossing worden gezocht.

Op de afdeling Interne geneeskunde is een dagverblijf waar u gebruik van kunt maken. Binnen het ziekenhuis is het niet toegestaan om te roken. Roken kunt u buiten bij de daarvoor aangegeven gebieden.

De visie van de afdeling is: het bieden van kwalitatief goede en zo volledig mogelijke zorg in samenspraak met de patiënt en diens naaste binnen vastgestelde wederzijdse afspraken.
Vanuit onze afdeling kunt u het volgende verwachten: 

  • De patiënt kiest zelf de grens van zijn/haar behandeling en wij kunnen de patiënt daarin begeleiden.
  • Wij besteden veel aandacht aan het informeren/trainen van de zelfredzaamheid van de patiënt in alle facetten, en zullen deze daar waar nodig bevorderen en ondersteunen.
  • De verpleegkundige ziet erop toe dat het herstelproces zo optimaal mogelijk plaats kan vinden in de vorm van rust, aandacht en ondersteuning waar nodig.

Om inzichtelijk te maken waar we naartoe gaan en met wie hangt er een bordje aan de kast. Hierop staan de namen van de arts en de verpleegkundige van die dag en uw voorlopige ontslagdatum.

Ondanks alle goede afspraken, wensen en gedachtes blijft de zorgverlening mensenwerk en kan het voorkomen dat de verwachtingen anders uitpakken dan voorzien. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen dat dit tot een minimum beperkt blijft.

Specialisten 
Het medisch team bestaat uit internisten. Zij werken nauw met elkaar samen. Hierdoor kunnen zij een continue kwaliteit van de zorg garanderen en een optimale behandeling van iedere patiënt realiseren. Ieder heeft naast zijn algemene kennis en specialisme één of meer aandachtsgebieden zoals nefrologie,waarop hij/zij zich in het bijzonder toelegt. Door veelvuldig onderling overleg komt deze speciale kennis ter beschikking van alle patiënten. De specialist die u behandelt, is eindverantwoordelijk voor de medische zorg.

Het kan voorkomen dat onderzoek en/of behandeling door meerdere specialisten wenselijk is. Zij adviseren dan uw behandelend specialist over bepaalde aspecten van uw ziekte of algemene toestand. Soms dragen zij zorg voor een deel van de behandeling. Het is ook mogelijk dat uw specialist de behandeling in zijn geheel overdraagt aan een andere specialist.

Arts-assistenten 
De specialisten worden bijgestaan door arts-assistenten. Dit zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn tot specialist. Zij zijn als afdelingsarts direct verantwoordelijk voor de medische zorg op de afdeling.

Coassistenten 
In Rijnstate Arnhem werken coassistenten. Dit zijn medisch studenten die in het vijfde of zesde jaar van de studie geneeskunde zitten. De theorie van hun opleiding hebben ze achter de rug. In het ziekenhuis doen ze praktijkervaring op. Daarom kan het voorkomen dat u twee keer wordt onderzocht: eerst door de coassistent, vervolgens door de behandelend arts. Omdat coassistenten nog in opleiding zijn, bestaat de kans dat ze niet op al uw vragen een passend antwoord weten. U kunt deze vraag dan altijd stellen aan de behandelend arts. Deze is en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Verpleegkundigen 
Verpleegkundigen zijn vierentwintig uur per dag op de afdeling aanwezig. Bij vragen en problemen kan de eerste contactpersoon contact opnemen met de verpleging. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de verpleegkundige zorgverlening. U wordt zoveel mogelijk verzorgd door dezelfde verpleegkundige.Wie er voor u zorgt, kunt u zien op het bord in de gang. Achter het kamernummer staat de naam van de verpleegkundige. Het verpleegkundig team staat onder leiding van het verpleegkundig afdelingshoofd. Deze heeft de eindverantwoording en is verantwoordelijk voor de organisatie op de afdeling.

Voedingsassistent 
Op de afdeling is een voedingsassistent aanwezig. Wanneer u wensen, vragen of klachten heeft op het gebied van de voeding, kunt u bij de voedingsassistent terecht. Deze persoon deelt onder andere dagelijks het voedingsformulier uit waarop u uw keuzemenu kunt aankruisen. Tevens komt de voedingsassistent met de broodserveerwagen langs waaruit u uw ontbijt en lunch kunt samenstellen.

Facilitair assistent 
De facilitair assistenten houden de afdeling schoon en maken de bedden op van patiënten die uit bed mogen.

Afdelingssecretaresse 
Zij verzorgt tijdens uw opname alle administratie. In verband met het verwerken van opdrachten heeft zij toegang tot uw medisch dossier.

Ondersteunende disciplines 
Mocht u tijdens uw opname behoefte hebben aan een gesprek of begeleiding van een van de medewerkers van maatschappelijk werk of de geestelijke verzorging, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.

Transferbureau 
Als u na ontslag uit het ziekenhuis zorg nodig heeft van de thuiszorg of van een AWBZ-instelling, kan de afdelingsverpleegkundige het transferbureau inschakelen. De medewerkers van het transferbureau bekijken samen met u welke zorg u nodig heeft. Zij vragen deze zo nodig aan en regelen de eventuele nazorg. Als u al bekend bent bij het CIZ, neem dan een kopie van het indicatiebesluit mee naar het ziekenhuis.

Gang van zaken 

De dag van opname 
De verpleegkundige die u ontvangt, zal u tevens op de afdeling wegwijs maken en u uw kamer wijzen. Binnen 24 uur vindt er een opname gesprek plaats. Het doel van dit gesprek is samen de verpleegkundige zorg vast te stellen die u tijdens het verblijf in het ziekenhuis nodig heeft. Daarnaast komt er in dit gesprek aan de orde wat de wederzijdse regels, afspraken en verwachtingen zijn. Alle gegevens rondom en tijdens uw opname worden in het elektronische patiënten dossier genoteerd. U heeft recht op inzage in uw patiënten dossier.

Binnen enkele dagen na opname in het ziekenhuis zal een planning gemaakt worden wanneer u weer naar huis kunt. Deze voorlopige ontslagdatum wordt vastgesteld door het medisch team, met het doel alles goed voor te bereiden voor het ontslag zodat u onder optimale omstandigheden weer naar huis toe kunt. Het medisch team zal dagelijks met u bekijken of deze datum nog haalbaar is en zo nodig wordt deze datum bijgesteld.

Contactpersonen 
Aan de patiënt wordt gevraagd om één persoon als contactpersoon aan te wijzen, die de contacten met de afdeling onderhoudt. Informatie wordt uitsluitend aan de eerste contactpersoon
(liefst persoonlijk) verstrekt .Als dit niet mogelijk is kan de eerste contactpersoon telefonisch contact leggen, telefoonnummer: 088 - 005 6540 (bij voorkeur na 11.00 uur).

Ook wordt een tweede telefoonnummer gevraagd van familielid of bekende die door de verpleegkundigen in voorkomende gevallen gebeld kan worden, mocht de eerste contactpersoon niet bereikbaar zijn.

Behandelingsplan 
In overleg met u zullen de arts en de verpleegkundige een beleid en/of behandelingsplan opstellen. Dit is afhankelijk van de klachten waarmee u bent opgenomen. Met uw toestemming worden er zo nodig onderzoeken ingezet om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Voor sommige onderzoeken is een speciale voorbereiding nodig. De uitleg en informatie hierover zal door de verpleegkundige worden gegeven.

Visite lopen 
Artsenvisites, onderzoeken en behandelingen zullen in de loop van de dag plaatsvinden. Over het algemeen maken de arts(-assistent) en de verpleegkundige dagelijks aan het einde van de ochtend een ronde langs de patiënten. Voor u is dit het moment om vragen te stellen. Op woensdag en in het weekend komt de arts alleen als er bijzonderheden zijn.

Gesprek met de arts 
Voor een persoonlijk gesprek met uw behandelend arts(-assistent) kunt u een afspraak maken bij de verpleging. Deze gesprekken worden meestal tussen 14.00 en 15.00 uur gepland. Een gesprek duurt maximaal 30 minuten.

Multidisciplinair overleg 
Eenmaal per week (woensdag) vindt er een multidisciplinair overleg plaats. Hierbij zijn de arts, verpleegkundige, dialyseverpleegkundige, fysiotherapeut en diëtiste aanwezig. Tijdens dit overleg wordt uw medische situatie en het beleid besproken waarbij we streven naar een onderling zo goed mogelijke samenwerking in het kader van uw herstel.

Aanvullende informatie 

Medicijnen 
Alle medicijnen die u thuis gebruikt, krijgt u tijdens uw opname via de apotheek van het ziekenhuis. In een enkel geval kan de arts u vragen uw medicijnen mee te nemen.
Door de veelzijdigheid aan medicatie kan het voorkomen dat de door u gebruikte medicijnen niet standaard op voorraad zijn in het ziekenhuis. U krijgt dan een gelijkwaardig medicijn dat wel voorradig is. Het kan ook voorkomen dat u wel hetzelfde medicijn krijgt als thuis, maar onder een andere naam. Uw arts is hiervan op de hoogte.

Tijdens de opname verstrekt het ziekenhuis in principe uw medicijnen.
Let op: het is van groot belang voor uw behandeling dat u zich aan de medicatievoorschriften houdt.

Veilig voedsel 
Binnen Rijnstate gaat het personeel uiterst zorgvuldig om met het eten dat u hier krijgt. Zij houden zich aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat ook u weet hoe u met de door ons verstrekte voeding en met eventueel meegebrachte etenswaren het best kunt omgaan. Zo helpt u mee te voorkomen dat u ziek wordt door het eten van 'besmet' voedsel. De voedingsassistenten zullen u desgevraagd een folder met adviezen over voedselveiligheid geven.

Bij opname wordt gekeken hoe u voedingstoestand is. Als u de laatste tijd onbedoeld bent afgevallen, zal hier extra aandacht aan besteed worden. U krijgt dan meerdere keren per dag iets extra’s aangeboden. Dit noemen we een snaq.

Maaltijdkeuze 
U ontvangt dagelijks een menulijst voor de warme maaltijd. Hierop staan verschillende gerechten waarmee u uw warme maaltijd kunt samenstellen. Zo zorgt u er zelf voor dat uw maaltijd zo veel mogelijk aan uw wensen voldoet. Het ontbijt en de lunch worden u aangeboden vanuit een broodserveerwagen. U kunt ter plekke uw keuze maken uit een breed assortiment.
Als u bepaalde dingen niet mag of wilt eten vanwege dieetadvies, uit geloofsovertuiging of omdat u liever vegetarisch eet, dan wordt daar rekening mee gehouden. De voedingsassistenten zullen u adviseren en helpen u desgewenst bij het invullen van de lijst.

Huisregels 
Het is in het belang van u en uw mede patiënten, dat er niet meer dan twee bezoekers tegelijk bij u aanwezig zijn. Tevens kan door de specialist of verpleegkundige gevraagd worden om de patiëntenkamer kortdurend te verlaten i.v.m. de zorg voor de patiënten op de kamer.

Algemene huisregels Rijnstate: 

  • Agressie en discriminatie , in welke vorm dan ook, is binnen het ziekenhuis niet toegestaan.
  • Het onder invloed zijn van alcohol, gebruik van drugs, roken en wapenbezit, wordt niet getolereerd en kan reden zijn voor ontzegging van de toegang.
  • In verband met mogelijke infectieziekten zijn huisdieren niet welkom in het ziekenhuis. Hulphonden zijn hierop een uitzondering.
  • Het gebruik van mobiele telefoons, evenals PDA’s en andere mediadragers die informatie ophalen via een draadloos netwerk, is toegestaan, behalve op plaatsen waar is aangegeven dat het toestel uitgeschakeld moet worden. Gebruik kan hier storing van medische apparatuur veroorzaken. Waar het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan, mag dit geen hinder opleveren voor anderen.

Waardevolle spullen 
Aangezien het ziekenhuis een openbaar gebouw is en er niet continu zicht is op de spullen adviseren wij u geen waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Als u met spoed opgenomen bent in het ziekenhuis adviseren wij u de waardevolle spullen zoveel mogelijk aan familie / contactpersonen mee naar huis te geven
Daarnaast verwachten wij van u dat u met de eigendommen van anderen en met die van het ziekenhuis zorgvuldig omgaat.

Kapper 
Knippen gebeurt op afspraak, de verpleegkundige kan deze voor u maken. U moet contant betalen, de prijs is afhankelijk van de behandeling. De kapsalon is op maandag gesloten.

Pedicure / Manicure 
Op donderdag is de pedicure / manicure in het ziekenhuis aanwezig. Zij behandelt volgens afspraak en dit kunt u via de verpleegkundigen regelen. U dient contant te betalen.

Ontslag 

Wanneer u weer naar huis kunt, zal uw arts dat in de regel 24 uur van tevoren met u overleggen. De behandelend arts bespreekt vóór uw vertrek de nazorg met u. Hij vertelt u bijvoorbeeld wanneer u wordt verwacht voor nacontrole. De gegevens voor de controle afspraak worden naar u verzonden. Tevens wordt uw medicijnlijst naar uw eigen apotheek gefaxt. Hier kunt u na ontslag uit het ziekenhuis uw medicijnen ophalen. Wanneer gewenst, kan de medicatie thuis worden bezorgd. De verpleegkundige bespreekt dit met u. De specialist informeert ook uw huisarts, meestal schriftelijk. In de ontslagbrief staan alle gegevens over uw behandeling en de nazorg. Bij problemen thuis kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Voordat u wordt ontslagen, evalueert de verpleegkundige met u het verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast zal hij/zij met u bespreken wat u thuis kunt verwachten en welke maatregelen u eventueel moet treffen. Alles wat u niet duidelijk is, kunt u in dit gesprek naar voren brengen.

Het tijdstip van ontslag is meestal ’s ochtends, tussen 9.00 en 11.00 uur. Uw familieleden of kennissen kunnen u op de afdeling komen halen.

Nazorg 

Als u verwacht na uw verblijf onvoldoende opvang of verzorging thuis te hebben, bespreek dit dan met de verpleegkundige van uw kamer. Wanneer mogelijk wordt hiervoor samen met u een oplossing gevonden. Het is van groot belang dit zo snel mogelijk te bespreken.
U ontvangt bij het ontslag een patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) formulier, dat u kosteloos kunt terugsturen.

Informatie 

Voor verdere informatie over uw verblijf in het ziekenhuis: zie de informatie ‘Welkom in Rijnstate’ op onze website en ‘Faciliteiten’‘Ik heb een klacht’ en ‘Uw rechten en privacy’.

Vragen 

Wanneer u nog vragen heeft, zal de verpleegkundige deze graag beantwoorden.

Telefoonnummer 

Afdeling Interne geneeskunde en Nefrologie: 088 - 005 6540

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: