Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Afdeling Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie

U bent opgenomen op afdeling Infectieziekten/ Endocrinologie/ Reumatologie. Op deze afdeling worden onder andere patiënten voor infectieziektes, diabeteszorg of overige inwendige aandoeningen opgenomen. Daarnaast ook patiënten voor behandeling van reumatische klachten. Hier vindt u informatie over de afdeling en het team dat u behandelt/verpleegt.

De afdeling 

De afdeling telt 19 bedden. Deze zijn verdeeld over een, twee-, drie- en vierpersoonskamers. De patiënten worden "gemengd verpleegd". Dat wil zeggen dat, waar nodig, mannen en vrouwen op dezelfde kamer verpleegd worden. Als u hier ernstig bezwaar tegen heeft, kunt u dit aan de verpleegkundige kenbaar maken. Wij kijken vervolgens of er een oplossing mogelijk is.

In verband met de aanwezigheid van isolatiepatiënten of ernstig zieke patiënten op de afdeling, kan het nodig zijn om de indeling van patiënten per kamer te wijzigen. Dat kan dus inhouden dat u tijdens de opname kan verhuizen naar een andere kamer. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Op de afdeling is een dagverblijf waarvan u gebruik kunt maken. In het hele ziekenhuis is het verboden te roken.

Het verpleegkundig team 
Verpleegkundigen zijn vierentwintig uur per dag op de afdeling aanwezig. Bij vragen en problemen kunt u altijd bij hen terecht. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van de verpleegkundige zorgverlening. U wordt zoveel mogelijk verzorgd door dezelfde verpleegkundigen. Wie er voor u zorgt, kunt u zien op het bord in de gang. Achter het kamernummer vindt u de naam (namen) van de verpleegkundige(n). Het verpleegkundig team staat onder leiding van het verpleegkundig hoofd zorgteam. Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie op de afdeling.

De visie van de afdeling is het bieden van kwalitatief goede en zo volledig mogelijke zorg in samenspraak met de patiënt en diens naasten binnen vastgestelde wederzijdse afspraken. Het streven is om uw lichamelijke en geestelijke conditie zo goed mogelijk te houden of om hiernaar toe te werken. Dit beleid wordt in overleg met een multidisciplinair team gemaakt.

Vanuit onze afdeling kunt het volgende verwachten: 

 • De patiënt kiest zelf de grens van zijn/haar behandeling en wij kunnen de patiënt daarin begeleiden.
 • Wij besteden veel aandacht aan het informeren/trainen van de zelfredzaamheid van de patiënt in alle facetten en zullen deze, waar nodig en mogelijk, bevorderen en ondersteunen.
 • De verpleegkundige ziet erop toe dat het herstelproces zo optimaal mogelijk plaats kan vinden in de vorm van rust, aandacht en ondersteuning waar nodig, maar ook stimulatie bij het oppakken van activiteiten.

Ondanks alle goede afspraken, wensen en gedachten blijft de zorgverlening mensenwerk en kan het voorkomen dat de verwachtingen anders uitpakken dan voorzien. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen dat dit tot een minimum beperkt blijft. We waarderen het zeer dat u aangeeft wat u graag anders zou willen zien, zodat we mogelijk het ontstane probleem kunnen oplossen.

Service-assistent 
Op de afdeling is een service-assistent aanwezig. De service-assistent verzorgt uw eten en drinken. Als u wensen, vragen of klachten heeft op het gebied van de voeding, kunt u bij haar/hem terecht. De service-assistent deelt onder andere dagelijks het voedingsformulier uit waarop u uw keuzemenu kunt aankruisen voor de warme maaltijd. Brood en drinken worden geserveerd met de broodserveerwagen. U kunt ter plekke aangeven wat u wilt eten.

Veilig voedsel 
Binnen Rijnstate gaat het personeel uiterst zorgvuldig om met het eten dat u krijgt. We houden ons aan alle regels die hiervoor zijn opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat ook u weet hoe u met de door ons verstrekte voeding en met eventueel meegebrachte etenswaren het best kunt omgaan. Zo helpt u mee te voorkomen dat u ziek wordt door het eten van 'besmet' voedsel. Als u wilt, kunt u aan de service-assistenten een folder met adviezen over voedselveiligheid vragen.

Facilitair assistenten 
De facilitair assistenten houden de afdeling schoon en maken de bedden op van patiënten die uit bed kunnen.

Administratief medewerker 
Zij/hij verzorgt tijdens uw opname de administratie. Om opdrachten te kunnen verwerken, heeft zij toegang tot uw medisch en verpleegkundig dossier.

Specialisten 
Op de afdeling werken internisten en reumatologen. Zij bieden kwaliteit van de zorg en een optimale behandeling van iedere patiënt. Elke specialist heeft naast zijn algemene kennis en specialisme één of meer aandachtsgebieden waarop hij/zij zich in het bijzonder toelegt. Door veel onderling overleg profiteert elke patiënt van deze speciale kennis. De specialist die u behandelt, is eindverantwoordelijk voor de medische zorg.

Het kan voorkomen dat onderzoek en/of behandeling door meerdere specialisten wenselijk is. Zij adviseren dan uw behandelend specialist over bepaalde aspecten van uw ziekte of algemene toestand. Soms dragen zij zorg voor een deel van de behandeling. Het is ook mogelijk dat uw specialist de behandeling in zijn geheel overdraagt aan een andere specialist. Het gevolg kan zijn dat u dan naar een andere verpleegafdeling wordt overgeplaatst. Dit gebeurt in overleg met u.

Arts-assistenten 
De internisten en reumatologen worden bijgestaan door arts-assistenten. Dit zijn afgestudeerde artsen die in opleiding zijn tot specialist. Zij zijn als afdelingsarts direct verantwoordelijk voor de medische zorg op de afdeling. U zult hen van maandag tot en met vrijdag dagelijks langs zien komen.

Coassistenten 
Coassistenten zijn medisch studenten in het laatste jaar van hun studie. Zij hebben het theoretische gedeelte van hun opleiding afgerond. Meestal verrichten zij ook een deel van het eerste onderzoek. Omdat zij nog in opleiding zijn, kunnen de coassistenten niet op al uw vragen een passend antwoord geven.

Fysiotherapie 
Tijdens uw verblijf kan uw arts een fysiotherapeut inschakelen. De fysiotherapeut stelt met u een individueel behandelplan op. De behandeling kan bestaan uit bewegingstherapie, massage of ademhalingsoefeningen.

Ergotherapie 
Als u door de reumatische aandoening moeite heeft met de dagelijkse activiteiten, kan een ergotherapeut worden ingeschakeld. Deze geeft u voorlichting over het juiste gebruik van uw gewrichten en een goede verdeling van uw energie over de dag. De ergotherapeut kan u ook helpen als er dingen in uw huis aangepast moeten worden of wanneer u bepaalde voorzieningen nodig heeft. Meer informatie over ergotherapie vindt u op onze website.

Medisch maatschappelijk werk 
Een medisch maatschappelijk werker kan u tijdens uw opname en behandeling ondersteunen en begeleiden. In overleg met uw reumatoloog kunt u een beroep op hen doen. Bijvoorbeeld wanneer u wilt praten over uw ziekte, de toekomst en de gevolgen die uw ziekte heeft voor uw relaties met anderen.

Geestelijke verzorging 
Als u behoefte heeft om te praten, ondersteuning wilt bij levensvragen of begeleiding bij een ritueel, kunt u bij de verpleegkundige aangeven dat u graag in gesprek wilt gaan met een geestelijk verzorger.

Gang van zaken 

De dag van opname 
De verpleegkundige die u ontvangt, maakt u wegwijs op de afdeling en wijst u uw kamer. Deze verpleegkundige voert ook een opnamegesprek met u. Het doel van dit gesprek is samen de verpleegkundige zorg vast te stellen die u tijdens het verblijf in het ziekenhuis nodig heeft. De onderwerpen die tijdens dit gesprek aan de orde komen, zijn: 

 • de reden waarvoor u wordt opgenomen, zodat de verpleegkundige weet in hoeverre u op de hoogte bent van deze opname en wat er met u gaat gebeuren
 • de gevolgen van de opname voor de thuissituatie
 • uw huidige voedingstoestand
 • de mate waarin u zichzelf kunt verzorgen
 • medicijn- en dieetgebruik
 • wat u verder nog wilt weten

De gegevens van het gesprek worden samengevat en genoteerd in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Alle gegevens rondom en tijdens uw opname worden in het EPD opgeschreven.

Contactpersonen 
Wij vragen aan u om één persoon als contactpersoon aan te wijzen die de contacten met de afdeling onderhoudt. Deze persoon is in principe de enige die vragen aan de verpleging stelt en de familie informeert. Eventuele vragen kunnen door uw contactpersoon telefonisch gesteld worden of tijdens het bezoekuur. Het telefoonnummer van de afdeling is 088 - 005 6711.

Het is gewenst om een tweede telefoonnummer van een ander familielid door te geven, zodat bij grote veranderingen in de situatie of de behandeling de bereikbaarheid groter is.

Behandelplan 
In overleg met u stellen de arts en de verpleegkundige een beleid en/of behandelplan op. Dit is afhankelijk van de klachten waarmee u bent opgenomen. Met uw toestemming worden er zo nodig onderzoeken ingezet om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Voor sommige onderzoeken is een speciale voorbereiding nodig. De verpleegkundige geeft hierover uitleg en informatie.

Globale dagindeling 
± 08.00 uur ontbijt
± 10.00 uur koffie/thee
± 10.00 - 12.00 uur artsenronde (Reumatologie heeft afwijkende tijden, vraag de verpleegkundige)
± 12.00 uur broodmaaltijd
± 14.00 start bezoekuur
± 14.00 uur koffie/thee
± 17.00 uur warme maaltijd
± 19.00 uur koffie/thee
20.00 uur einde bezoekuur

Artsenvisites, onderzoeken en behandelingen vinden in de loop van de dag plaats. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Bezoektijden 
Voor de bezoektijden heeft de afdeling een aantal verzoeken om ervoor te zorgen dat er niet te veel onrust voor u en uw medepatiënten ontstaat. Graag verwijzen wij u naar de flyer “Verzoek aan bezoek” die op de kastdeur hangt.

Huisregels 
Voor iedereen (patiënt, bezoeker en alle medewerkers) gelden de volgende huisregels: 

 • Agressie en discriminatie, in welke vorm dan ook, is binnen het ziekenhuis niet toegestaan.
 • Het onder invloed zijn van alcohol, gebruik van drugs, roken en wapenbezit,wordt niet getolereerd en kan reden zijn om degene de toegang te ontzeggen.
 • In verband met mogelijke infectieziekten zijn huisdieren niet welkom in het ziekenhuis. Hulphonden zijn hierop een uitzondering.
 • Het gebruik van mobiele telefoons en andere mediadragers is toegestaan, behalve op plaatsen waar is aangegeven dat het toestel uitgeschakeld moet worden. Gebruik van deze apparaten kan dan storing van medische apparatuur veroorzaken. Waar het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan, mag dit geen hinder opleveren voor anderen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze huisregels op de website.

Waardevolle spullen 
Aangezien het ziekenhuis een openbaar gebouw is en er niet continu zicht is op uw spullen, adviseren wij u geen waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis. Als u met spoed bent opgenomen, raden wij u aan om waardevolle spullen zoveel mogelijk met familie of uw contactpersoon mee te geven naar huis. Daarnaast verwachten wij van u dat u met de eigendommen van anderen en van het ziekenhuis zo zorgvuldig mogelijk omgaat.

Gesprek met de arts 
Voor een persoonlijk gesprek met uw behandelend arts(-assistent) kunt u een afspraak maken bij de verpleegkundige.

Ontslag 

Wanneer u weer naar huis kunt, zal uw arts dat meestal 24 uur van tevoren met u overleggen. Uw behandelend arts bespreekt vóór uw vertrek de nazorg met u. Hij vertelt u bijvoorbeeld wanneer u wordt verwacht voor controle. Als u thuis nog medicijnen moet blijven gebruiken, dan worden de recepten vanuit de afdeling geregeld. De administratief medewerker faxt het overzicht van uw huidige medicatie naar uw eigen apotheek, zodat het daar voor u klaar staat. Van de arts krijgt u een kopie van de medicijnlijst wanneer u met ontslag gaat. De specialist informeert ook uw huisarts, meestal schriftelijk of digitaal. In de ontslagbrief staan alle gegevens over uw behandeling en de nazorg. Bij problemen thuis kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Voordat u wordt ontslagen, evalueert de verpleegkundige met u het verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast zal hij/zij met u bespreken wat u thuis kunt verwachten en welke maatregelen u eventueel moet treffen. Alles wat u niet duidelijk is, kunt u in dit gesprek naar voren brengen. Ook ontvangt u (meestal een dag voor ontslag) de folder ‘Na ontslag uit het ziekenhuis’ en een evaluatieformulier waarin u uw mening over uw verblijf kunt aangeven. Graag ontvangen wij deze voor ontslag retour. Ook kunt u deze vanuit huis opsturen met de portvrije envelop. Wij stellen uw mening op prijs om ons steeds te kunnen blijven verbeteren.

Het tijdstip van ontslag is meestal 's ochtends, tussen 9.30 en 10.30 uur. Uw familieleden of kennissen kunnen u op de afdeling komen halen. Als vervoer per taxi of ambulance noodzakelijk is, wordt dit door het ziekenhuis geregeld. 

Nazorg 

Als u verwacht dat u na uw verblijf in het ziekenhuis thuis onvoldoende opvang of verzorging heeft, kunt u dit met de verpleegkundige van uw kamer bespreken. Zo mogelijk wordt hiervoor samen met u een oplossing gevonden. Het is van groot belang dit zo snel mogelijk te bespreken.

Als u kritiek op of suggesties voor de afdeling heeft, dan horen de medewerkers dat graag tijdig van u. Indien mogelijk kan er alsnog naar een oplossing gezocht worden.

Informatie 

Voor verdere informatie over uw verblijf in het ziekenhuis zie de informatie: 

Vragen 

Als u nog vragen heeft, beantwoordt de verpleegkundige deze graag.

Telefoonnummer 

Afdeling Infectieziekten / Endocrinologie / Reumatologie: 088 - 005 6711

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: